ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick out

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick out-, *stick out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick out[PHRV] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut out, poke out, project from, protrude from, stand out
stick out for[PHRV] ยืนกรานเพื่อ, Syn. hang out for, hold out of, stand out for
stick out against[PHRV] คัดค้านต่อไป, Syn. stand out against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Throw out your hands, stick out your tush.♪ Throw out your hands, stick out your tush. ♪ Blazing Saddles (1974)
Stick out your thumb. Hold on tight.กำมือคุณไว้ให้แน่นๆ นะ. Visitor Q (2001)
Open your mouth and stick out your tongue.อ้าปาก แลบลิ้นออกมา. V for Vendetta (2005)
The good news is it doesn't stick out as far anymore.- ผมว่าเค้าคงเหมาะกับแบบนั้นมากกว่า? - พูดเล่นรึเปล่าคะ? Betty's Baby Bump (2008)
It kinda makes your ears stick out, but I like it.มันจะทำให้เห็นว่าหูคุณกางออกมา แต่ผมชอบนะ! A Vision's Just a Vision (2008)
But I'd stick out though, wouldn't I, if I came through?แต่ถ้าฉันข้ามไปหานาย อาจจะโดนจับได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
THERE ARE A FEW NAMES THAT SORT OF STICK OUT, SO I'M EMAILING YOU THOSE PHOTOS.และฉันก็เจอเหตุไฟไหม้ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ห่างออกไปประมาณ 300 ไมล์ House on Fire (2009)
And now we roll over, stick out our tongue, and hold our breath.ตอนนี้เรากลิ้งตัวลง กัดลิ้นแล้วกลั้นหายใจ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Wow,I didn't know the vein on my neck could stick out like that.ไม่เคยรู้ว่าเส้นเลือดที่คอผม นูนออกมาได้แบบนั้น Throwdown (2009)
So you start talking... or I start chopping off all the bits that stick out.แล้วไง นายกำลังจะพูด หรือจะให้ฉันเริ่มตัดนิ้วแกทีละนิ้ว Caged Heat (2010)
To stick out your chestในการโชว์อึ๋ม The Psychology of Letting Go (2010)
Well, you stick out, Audrey.ทนไปก่อน ออเดรย์ Fur (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปน[V] protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
พลุ้ย[V] stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai definition: ยื่นออกมา
ท้น[V] protrude, See also: stick out, Syn. ล้น, Thai definition: อาการที่เนื้อล้นออกมาจนเห็นเป็นรอยนอกเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; show ; flash   FR: faire surgir ; faire apparaître
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue   FR: tirer la langue
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel   FR: saillir ; dépasser
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up   FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de
ยื่นออกมา[v. exp.] (yeūn øk mā) EN: stick out   FR: avancer ; saillir ; sortir de

Japanese-English: EDICT Dictionary
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
舌を出す[したをだす, shitawodasu] (exp,v5s) to put out one's tongue; to stick out one's tongue [Add to Longdo]
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P) [Add to Longdo]
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P) [Add to Longdo]
突き出す;突出す;突きだす;つき出す;突ん出す[つきだす(突き出す;突出す;突きだす;つき出す);つんだす(突出す;突ん出す), tsukidasu ( tsuki dasu ; tosshutsu su ; tsuki dasu ; tsuki dasu ); tsundasu ( tossh] (v5s,vt) (1) to push out; to project; to stick out; (2) to hand over (e.g. to the police) [Add to Longdo]
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick out
   v 1: extend out or project in space; "His sharp nose jutted
      out"; "A single rock sticks out from the cliff" [syn:
      {stick out}, {protrude}, {jut out}, {jut}, {project}]
   2: be highly noticeable [syn: {leap out}, {jump out}, {jump},
     {stand out}, {stick out}]
   3: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top