Search result for

indent

(87 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indent-, *indent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indent[VT] ทำให้เป็นรอยเว้า, See also: ทำให้เป็นรอยหยัก, Syn. nick, notch
indent[VT] เว้าเข้าไป, See also: ย่อหน้า
indented[ADJ] ซึ่งเว้าแหว่ง, See also: ซึ่งเป็นรอยแบบฟันเลื่อย, Syn. jagged
indention[N] การย่อหน้า, See also: ย่อหน้า, Syn. identation
indention[N] รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย, See also: รอยเว้า, Syn. identation
indenture[N] หนังสือสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. agreement, contract, Ant. emancipate
indent for[PHRV] ออกใบสั่งซื้อสินค้า, See also: สั่งซื้อของด้วยใบสั่งซื้อ
indentation[N] รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย, See also: รอยเว้า, Syn. nick, notch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)

English-Thai: Nontri Dictionary
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
indentation(n) การทำให้เป็นจักๆ,รอยแหว่ง,การประทับ,รอยหยัก,การย่อหน้า
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indentationรอยบุบ, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indentureหนังสือสำคัญที่ทำขึ้นเป็นคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indentationรอยเว้า [การแพทย์]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Indented Bars เหล็กขวั้น
เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกรียว [สิ่งแวดล้อม]
Indentification cardบัตรประจำตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indentionการย่อหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indentity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... . The House Bunny (2008)
The spirit of adventure is something to indentureจิตวิญญาณของการผจญภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ Up (2009)
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา Phoenix (2009)
You see the indentions on her neck?ลูกเห็นรอยแผลตรงคอมันนี่ไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The doors are still locked, the seatbelt still buckled, the airbags deployed, but there's no indentation which implies no one was behind the wheel at the moment of impact.ประตูรถยังคงปิดล็อคอยู่, สายเข็มขัดยังรัดแน่นอยู่เลย ถุงลมนิรภัย ทำงาน แล้วมันก็ไม่มีร่องรอย ที่จะอธิบาย A New Day in the Old Town (2009)
Indents like stab wounds. What are they?รอยเว้าเหมือนถูกทำให้บาดเจ็บ มันคืออะไรกันรึ? A New Day in the Old Town (2009)
So, what, that makes me your indentured servant for the rest of my life?แล้วไง นั่นทำให้ชั้นถูกผูกมัดให้เป็นคนใช้เธอ ไปตลอดชีวิตรึไง? Pilot (2009)
We've got some indentations here.เรามีรอยประทับจาง ๆ ที่ตรงนี้ In Plane Sight (2009)
I've got triangular indentations on this rim.ฉันเห็นรอยฟันปลา บนขอบยางนี้ Bone Voyage (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
- He can't. - Indentured servitude?โอเค งั้นพาตัวซะมีคุณมาที่นี่ The King's Speech (2010)
In this town, Fundraising is like indentured servitude.ในเมืองนี้ การวบรวมกองทุนสำคัญพอๆกับสัญญาทาส A Few Good Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indentThe sea indented the coastline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ย่อหน้า[V] indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย, Example: ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก, Thai definition: ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
หยัก[V] notch, See also: indent, cut notches, curve, curl, bend, be crooked, Example: เขาหยักหัวไม้เท้าให้เป็นปุ่ม, Thai definition: เฉือนหรือควั่นให้เป็นรอยคอด, ทำให้เป็นรอยเป็นแง่
เว้า[ADJ] concave, See also: indented, curving inward, Example: เขาหวังที่จะได้เห็นเห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้าของผู้เข้าประกวด, Thai definition: ที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
เว้าแหว่ง[V] indent, See also: be dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: พระจันทร์ค่อยๆ เว้าแหว่งลดลงเป็นเสี้ยวซีกลงไป, Thai definition: เว้าและวิ่นออกไป
การย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Example: การย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆ, Thai definition: การเขียนหรือการพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
แหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, nicked, chipped, incomplete, Syn. วิ่น, เว้าแหว่ง, Example: บัตรประจำตัวของเขามีรอยแหว่งอยู่นิดหนึ่ง, Thai definition: ไม่เต็มตามที่ควรมี, พร่องไปบางส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
ข้อความย่อย[n. exp.] (khøkhwām yǿi) EN: indentation   
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot sanyā) EN: indentation ; new paragraph   FR: alinéa [m]
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked   FR: denteler ; cranter
ย่อหน้า[n.] (yønā) EN: indentation ; indent ; new paragraph ; paragraph   FR: alinéa [m]
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDENT    IH2 N D EH1 N T
INDENTURE    IH2 N D EH1 N CH ER0
INDENTURED    IH2 N D EH1 N CH ER0 D
INDENTURES    IH2 N D EH1 N CH ER0 Z
INDENTATION    IH2 N D EH2 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indent    (n) (i1 n d e n t)
indent    (v) (i1 n d e1 n t)
indents    (n) (i1 n d e n t s)
indents    (v) (i1 n d e1 n t s)
indented    (v) (i1 n d e1 n t i d)
indenting    (v) (i1 n d e1 n t i ng)
indenture    (v) (i1 n d e1 n ch @ r)
indentured    (v) (i1 n d e1 n ch @ d)
indentures    (v) (i1 n d e1 n ch @ z)
indentation    (n) (i2 n d e n t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] (n) {comp} hanging indent [Add to Longdo]
インデンテーション;インデンテイション[, indente-shon ; indenteishon] (n) indentation [Add to Longdo]
インデント[, indento] (n) indent [Add to Longdo]
オートインデント[, o-toindento] (n) {comp} auto indent [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
圧痕[あっこん, akkon] (n) impression; indentation [Add to Longdo]
圧入[あつにゅう, atsunyuu] (n,vs) indentation [Add to Longdo]
浦回;浦廻;浦曲[うらみ;うらわ;うらま(浦曲)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations [Add to Longdo]
凹ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, ] indentured laborer, #88,446 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
字下げ[じさげ, jisage] indentation [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]
インデント[いんでんと, indento] indent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indent \In*dent"\, v. t. [imp. & p. p. {Indented}; p. pr. & vb.
   n. {Indenting}.] [OE. endenten to notch, fit in, OF.
   endenter, LL. indentare, fr. L. in + dens, dentis, tooth. See
   {Tooth}, and cf. {Indenture}.]
   [1913 Webster]
   1. To notch; to jag; to cut into points like a row of teeth;
    as, to indent the edge of paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To dent; to stamp or to press in; to impress; as, indent a
    smooth surface with a hammer; to indent wax with a stamp.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Indenture}.] To bind out by indenture or contract;
    to indenture; to apprentice; as, to indent a young man to
    a shoemaker; to indent a servant.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) To begin (a line or lines) at a greater or less
    distance from the margin; as, to indent the first line of
    a paragraph one em; to indent the second paragraph two ems
    more than the first. See {Indentation}, and {Indention}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To make an order upon; to draw upon, as for
    military stores. [India] --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indent \In*dent"\, v. i.
   1. To be cut, notched, or dented.
    [1913 Webster]
 
   2. To crook or turn; to wind in and out; to zigzag.
    [1913 Webster]
 
   3. To contract; to bargain or covenant. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To indent and drive bargains with the Almighty.
                          --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indent \In*dent"\, n.
   1. A cut or notch in the margin of anything, or a recess like
    a notch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A stamp; an impression. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A certificate, or intended certificate, issued by the
    government of the United States at the close of the
    Revolution, for the principal or interest of the public
    debt. --D. Ramsay. A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A requisition or order for supplies, sent to the
    commissariat of an army. [India] --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indent
   n 1: an order for goods to be exported or imported
   2: the space left between the margin and the start of an
     indented line [syn: {indentation}, {indention}, {indent},
     {indenture}]
   v 1: set in from the margin; "Indent the paragraphs of a letter"
   2: cut or tear along an irregular line so that the parts can
     later be matched for authentication; "indent the documents"
   3: make a depression into; "The bicycle dented my car" [syn:
     {indent}, {dent}]
   4: notch the edge of or make jagged
   5: bind by or as if by indentures, as of an apprentice or
     servant; "an indentured servant" [syn: {indenture}, {indent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top