Search result for

jagged

(30 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jagged-, *jagged*, jagg, jagge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jagged[ADJ] เป็นหยัก, See also: เป็นฟันปลา, ขรุขระ, Syn. ragged, uneven, craggy, Ant. even

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just jagged edges and moving parts.เพียงแต่พวกขอบแหลมคมทั้งหลาย 24: Redemption (2008)
Nancy Hale--death was caused by a series of jagged,รอยแผลลักษณะไม่เรียบ เป็นรอยแผลตื้นๆ Bloodline (2009)
You're here because I want to help you try to smooth out some of those jagged edges.นายอยู่นี่เพราะฉันจะช่วยนาย ให้อ่อนโยนจากความเถรตรงน่ะสิ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Jagged's good. I like jagged.ขรุขระสิดี ผมชอบความขรุขระ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Looks like a jagged edge.ดูเหมือนเป็นใบมีดหยัก Exit Wounds (2010)
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.ช่วงอกด้านซ้าย มีบาดแผลกว้าง 10 เซนติเมตร ที่ขอบบาดแผลแห้งกรัง มีสีเขียวคล้ำ Green Lantern (2011)
Actually, on the first 2 victims, the edges of the wounds were jagged, as if the instrument was shaking while the skin was cut.อันที่จริงในเหยื่อสองรายแรก ขอบแผลไม่เรียบ เหมือนว่าเครื่องมือสั่น ในขณะที่กำลังตัดผิวหนัง Sense Memory (2011)
I'm so relieved I don't have to live my entire life on one square mile of jagged coastline.ฉันรู้สึกโล่งอก\ ที่ไม่ต้องใช้ชีวิตที่เหลือ บนพิ้นที่แคบๆ ลำบากที่ชายฝั่ง The Fasting and the Furious (2011)
Thanks for bringing us to the jaggedy-est campsite ever.ขอบคุณที่พา เรามาค่ายขรุขระแบบนี้ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Alanis Morissette sang songs from jagged little pill.มี Alanis Morissette มาร้องเพลง จากอัลบั้ม jagged little pill And the '90s Horse Party (2011)
On my 16th birthday, my mom took too many jagged little pills, and I had to drive her to the emergency room to get her stomach pumped.วันเกิดฉันตอนอายุ16 แม่กินยาเกินขนาด ฉันเลยต้องขับพาแม่ ไปห้องฉุกเฉิน And the '90s Horse Party (2011)
Whatever it was completely liquefied his organs, which were then sucked out through this jagged incision here, in his abdomen.ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม มันสามารถ ทำอวัยวะของเค้าให้กลายเป็นของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อทำการดูดของเหลวออกแล้ว จะเห็นว่ามีรอยตัดขรุขระ ตรงนี้ ในช่องท้องของเขา Tarantella (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jaggedThe jagged edge ripped a hole in his trousers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปุ่มปม[ADJ] gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven   FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGGED    JH AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jagged    (j) (jh a1 g i d)
jagged    (v) (jh a1 g d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zackenfunktion {f} [math.]jagged function [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jag \Jag\, v. t. [imp. & p. p. {Jagged}; p. pr. & vb. n.
   {Jagging}.]
   To cut into notches or teeth like those of a saw; to notch.
   [Written also {jagg}.]
   [1913 Webster]
 
   {Jagging iron}, a wheel with a zigzag or jagged edge for
    cutting cakes or pastry into ornamental figures.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jagged \jag"ged\ (j[a^]g"g[e^]d), a.
   Having jags; having rough, sharp notches, protuberances, or
   teeth; cleft; laciniate; divided; as, jagged rocks. " Jagged
   vine leaves' shade." --Trench. -- {Jag"ged*ly}, adv. --
   {Jag"ged*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jagged
   adj 1: having a sharply uneven surface or outline; "the jagged
       outline of the crags"; "scraggy cliffs" [syn: {jagged},
       {jaggy}, {scraggy}]
   2: having an irregularly notched or toothed margin as though
     gnawed [syn: {erose}, {jagged}, {jaggy}, {notched},
     {toothed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top