Search result for

dented

(36 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dented-, *dented*, dent, dente
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you talking about? I barely even dented it!คุณกำลังพูดถึงอะไร ผมเกือบทำมันพัง Light (2009)
Finally, some action I'm gonna turn that oversized tin can into a really dented oversize tin canในที่สุดต้องอะไรซักอย่าง\\ ฉันจะขยายขนาดให้ใหญ่ที่สุดล่ะ ให้ใหญ่เท่าที่จะทำได้ Monsters vs. Aliens (2009)
- It's dented. - And blue.มันแตก และมีสีฟ้า The Bones on the Blue Line (2010)
And I'm sorry if I dented your bumper with my face and body.ฉัน E.B. และคุณจะ? Hop (2011)
Dented?แหว่ง? Night School (2011)
Toby was never linked to a weapon that could have dented Ali's skull.โทบี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธ ที่สร้างรอยบนกระโหลกของอาลีนะ Picture This (2011)
It means she was hit so hard, they dented her skull.หมายความว่าเธอถูกตีด้วยของแข็ง พวกนั้นตีหัวเธอ Save the Date (2011)
They hand you something... a, uh, a dented can of food or an ugly shirt.พวกเขายื่นของให้... อาหารกระป๋องบุบๆ หรือเสื้อน่าเกลียดๆ Making the Connection (2011)
She had a broken grill and a dented bumper.เอมี่นำรถไปที่อู่ Once Upon a Crime (2012)
Haven't actually seen one car yet that isn't dented.ยังไม่เห็นมีคันไหนที่ไม่มีแผลเลย Episode #18.1 (2012)
Fucking mutt dented my shoes.เลือดเปื้อนรองเท้าหมด Goodfellas (1990)
But I'm in a lot of pain here, all right? My face is dented.แต่ว่าผมกำลังเจ็บมากเลย หน้าผมยุบแล้ว The One with George Stephanopoulos (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
แหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, nicked, chipped, incomplete, Syn. วิ่น, เว้าแหว่ง, Example: บัตรประจำตัวของเขามีรอยแหว่งอยู่นิดหนึ่ง, Thai definition: ไม่เต็มตามที่ควรมี, พร่องไปบางส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTED    D EH1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dented    (v) (d e1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
空前[くうぜん, kuuzen] (n,adj-no) unprecedented; record-breaking; (P) [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]
女木;雌木[めぎ, megi] (n) (1) (See 男木・おぎ・1) female plant (esp. a woody plant); gynoecious plant; (2) (See 男木・おぎ・2) indented part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented [Add to Longdo]
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.) [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dent \Dent\, v. t. [imp. & p. p. {Dented}; p. pr. & vb. n.
   {Denting}.]
   To make a dent upon; to indent.
   [1913 Webster]
 
      The houses dented with bullets.     --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dented \Dent"ed\, a. [From {Dent}, v. t.]
   Indented; impressed with little hollows.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dented
   adj 1: of metal e.g.; "bent nails"; "a car with a crumpled front
       end"; "dented fenders" [syn: {bent}, {crumpled},
       {dented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top