Search result for

เว้า

(53 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เว้า-, *เว้า*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เว้า (vi vt ) พูด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้า[V] speak, See also: talk, say, Syn. พูด, Example: เขาเว้าจนได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย, Notes: (ถิ่นอีสาน)
เว้า[ADJ] concave, See also: indented, curving inward, Example: เขาหวังที่จะได้เห็นเห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้าของผู้เข้าประกวด, Thai definition: ที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
เว้า[V] be concave, See also: be curved in, be dented, Example: ปลาทูน่าครีบหางจะกว้าง แต่เว้าลึกเป็นรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว, Thai definition: มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
เว้าวอน[V] beg, See also: implore, entreat, beseech, Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน, Example: ภรรยาเว้าวอนให้สามีพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
เว้าแหว่ง[V] indent, See also: be dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: พระจันทร์ค่อยๆ เว้าแหว่งลดลงเป็นเสี้ยวซีกลงไป, Thai definition: เว้าและวิ่นออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เว้าก. พูด.
เว้าว. มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป เช่น เสื้อแขนเว้า.
เว้าวอนก. วิงวอนออดอ้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concaveเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
emarginateเว้าตื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concave upwardเว้าบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retuseเว้าบุ๋ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleftเว้าลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concave downwardเว้าล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sinuateเว้าเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea Notch เว้าทะเล
รอยเว้าที่มีลักษณะเป็นแนวยาว เกิดขึ้นบริเวณฐานของหน้าผาชัน ริมทะเลตอนที่อยู่ในแนวระดับน้ำขึ้นน้ำลง เกิดจากการกัดเซาะของ คลื่นและการชะละลายของหินปูน เป็นหลักฐานแสดงถึงระดับน้ำทะเล ในอดีต [สิ่งแวดล้อม]
Bicencavityเว้าเป็นแอ่งเข้าหากัน [การแพทย์]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, is she all curvy and perky?หมายถึงส่วนเว้าส่วนโค้งเป็นอย่างไร Adverse Events (2008)
How it compliments the natural curves of your body.โค้งเว้าเป็นรูปแบบธรรมชาติตามสัดส่วนของคุณ Taken (2008)
He throws them on the ground-- anthrax bombs.เขาเว้างมันไปบนพื้น ระเบิดแอนแทรกซ์ Amplification (2009)
Indents like stab wounds. What are they?รอยเว้าเหมือนถูกทำให้บาดเจ็บ มันคืออะไรกันรึ? A New Day in the Old Town (2009)
They said that the war, tore a hole in the sky.เค้าว่ากันว่าสงครามทำให้ ท้องฟ้า เว้าเป็นรู The Book of Eli (2010)
Girl, you got more curves than a Nissan ad.เธอโค้งเว้ายิ่งกว่า โฆษณานิสสัน Laryngitis (2010)
Judging by the concavity of the rib end, the victim was middle-aged.พิจารณาจากส่วนโค้งเว้าของปลายกระดูกซี่โครง เหยื่อคือวัยกลางคน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Guys, I wouldn't have to worry about losing my feminine curves if you all paid more attention to all the trees we're consuming around here.พวกเรา ฉันว่าไม่ต้องกังวล ว่าจะสูญเสีย ส่วนเว้าส่วนโค้งของผู้หญิงไป หากทุกคน ใส่ใจมากขึ้น Devil's Night (2010)
First of all, you got a girl pregnant last year... so, uh, yeah, you are.นั่นแหละสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเธอ ฉันไม่ได้สนใจเธอ เพราะสัดส่่วนโค้งเว้า Silly Love Songs (2011)
She's curvy and she owns it.เธอมีส่วนโค้งเว้าและมั่นใจในตัวเอง The Zarnecki Incursion (2011)
You can see the hieroglyphics indented in the mold.คุณจะเห็นอักษรเฮียโรกลิฟฟิก มันเว้าเข้าไปในเบ้า On the Fence (2011)
She can't stand his begging, either.ขอฉันเดานะ เธอคงทนดูมันยืนเว้าวอนไม่ไหวสินะ Deadline (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เว้า[v.] (wao) EN: say ; speak   FR: dire
เว้า[adj.] (wao) EN: concave ; divergent   FR: concave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concave[ADJ] เว้า, Ant. convex
dimple[VI] เป็นแอ่ง, See also: เว้าลงไป
indent[VT] เว้าเข้าไป, See also: ย่อหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
concavo ###SW. concave (คอนเค'โว คอนเคฟว') adj. ซึ่งเว้าทั้งสองด้าน
convexo ###SW. concave (คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
coving(คัฟ'วิง) n. ส่วนโค้งเว้าเข้าไปในกำแพงหรือฝาผนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
concave(adj) เว้า,โหว่
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
sinus(n) ส่วนโค้ง,ร่องกระดูก,ส่วนเว้า,โพรงกระดูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top