Search result for

chipped

(26 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chipped-, *chipped*, chipp, chippe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And her nails are full-on chipped.แล้วเล็บก็บิ่นแล้วด้วย Legally Blonde (2001)
It's a chipped tooth.ฟันบิ่น Lost Son (2004)
Got a chipped tooth, there, champ.มีลอยอะไรที่กระสุนไหม Lost Son (2004)
But they've been processed, finished off, residue, rocks chipped away.แต่พวกมันถูกเอาเศษกาก หินต่างๆออกไปแล้ว 65 Million Years Off (2007)
Properly chipped they're no more dangerous than a car or an aeroplane.แน่นอนที่สุด พวกมันไม่อันตรายมากไปกว่า รถหรือเครื่องบินที่ใช้งาน Episode #2.7 (2008)
Well, little pieces of you get chipped away..มันเหมือนกับส่วนหนึ่งในชีวิตฉันถูกดึงออกไป Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
They must have had me chipped while I was sleeping.ต้องมาขัดจังหวะทุกทีเวลาที่กำลังสนุก Chuck in Real Life (2008)
I got a chipped incisor.ฉันมีฟันหน้าบิ่นๆอยู่ซี่นึง And How Does That Make You Kill? (2008)
Like why don't you get being chipped in prison.อย่างเช่น บรรยากาศในคุกอียิปต์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I know. It's so great, everyone just chipped in.ฉันรู้ มันเยี่ยมมากจริงๆ ทุกๆคนช่วยกันส่งมาให้ Up in the Air (2009)
So I drag back over the ball. Looked up, chipped the centre back...แล้วก็ลุยหนึ่งต่อสองจาก จอนโน่ ไปหา แดนโน่! Everyone (2009)
The bone has been chipped and bruised around the triquetral, like someone was trying to pull something off his wrist.กระดูกถุกหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และมีรอยถลอกรอบ ๆ ดูเหมือนพยายามจะ ดึงบางอย่างจากข้อมือเขา The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chippedI've chipped off a piece of the glass.
chippedMy back tooth has chipped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิ่น[ADJ] nicked, See also: chipped, Example: คนโบราณเขาถือกัน ไม่ให้ใช้ถ้วยชามบิ่น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัว, Thai definition: ที่แตกลิไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด
บิ่น[ADJ] nicked, See also: chipped, notched, Example: คนโบราณเขาถือกัน ไม่ให้ใช้ถ้วยบิ่น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัว, Thai definition: ที่แตกไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิ่น[v.] (bin) EN: be nicked ; get nicked ; chip ; be chipped ; get chipped ; be notched   FR: ébrécher
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIPPED    CH IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chipped    (v) (ch i1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠けたコップ[かけたコップ, kaketa koppu] (n) chipped cup [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
毀れる[こぼれる, koboreru] (v1,vt) to be chipped; to be nicked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damaged \damaged\ (d[a^]m"[asl]jd), adj.
   1. changed so as to reduce value, function, or other
    desirable trait; -- usually not used of persons. Opposite
    of {undamaged}. [Narrower terms: {battered, beat-up,
    beaten-up, bedraggled, broken-down, dilapidated,
    ramshackle, tumble-down, unsound}; {bent, crumpled,
    dented}; {blasted, rent, ripped, torn}; {broken-backed};
    {burned-out(prenominal), burned out(predicate),
    burnt-out(prenominal), burnt out(predicate)}; {burst,
    ruptured}; {corroded}; {cracked, crackled, crazed};
    {defaced, marred}; {hurt, weakened};
    {knocked-out(prenominal), knocked out}; {mangled,
    mutilated}; {peeling}; {scraped, scratched};
    {storm-beaten}] Also See {blemished}, {broken}, {damaged},
    {destroyed}, {impaired}, {injured}, {unsound}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Rendered imperfect by impairing the integrity of some
    part, or by breaking. Opposite of {unbroken}. [Narrower
    terms: {busted}; {chipped}; {cracked}; {crumbled,
    fragmented}; {crushed, ground}; {dissolved}; {fractured};
    {shattered, smashed, splintered}; {split}; {unkept,
    violated}] Also See: {damaged}, {imperfect}, {injured},
    {unsound}.
 
   Syn: broken.
     [WordNet 1.5]
 
   3. being unjustly brought into disrepute; as, her damaged
    reputation.
 
   Syn: discredited.
     [WordNet 1.5]
 
   4. made to appear imperfect; -- especially of reputation; as,
    the senator's seriously damaged reputation.
 
   Syn: besmirched, flyblown, spotted, stained, sullied,
     tainted, tarnished.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chip \Chip\ (ch[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Chipped} (ch[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Chipping}.] [Cf. G. kippen to cut off the
   edge, to clip, pare. Cf. {Chop} to cut.]
   1. To cut small pieces from; to diminish or reduce to shape,
    by cutting away a little at a time; to hew. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To break or crack, or crack off a portion of, as of an
    eggshell in hatching, or a piece of crockery.
    [1913 Webster]
 
   3. To bet, as with chips in the game of poker.
    [1913 Webster]
 
   {To chip in}, to contribute, as to a fund; to share in the
    risks or expenses of. [Slang. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chipped \chipped\ adj.
   having a small piece broken off; as, a chipped tooth.
   [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top