ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sporadic

S P ER0 AE1 D IH0 K   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sporadic-, *sporadic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sporadic[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง, See also: ที่เกิดขึ้นเป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, Syn. occasional, irregular, Ant. continuous
sporadic[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ, Syn. isolated, separate, unconnected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., Syn. sporadical., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare,infrequent

English-Thai: Nontri Dictionary
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporadic-เกิดห่าง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporadicกระจัดกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน In the Mouth of Madness (1994)
By July, rations were sporadicพอถึงกรกฎา ส่วนแบ่งแทบจะไม่เหลือ Grave of the Fireflys (2005)
You sporadically love him.เธอรักเขาเป็นพักๆหรอกย่ะ Damien Darko (2011)
Between classes and part-time jobs, they'd be home sporadically at best.เตรียมแผนผังและกิจวัตรประจำวัน ระหว่างชั้นเรียนและงานนอกเวลา The Stranger (2011)
If you were, you wouldn't be talking about a ping. I know, boys. Your signal has been coming in sporadically since the storm hit.แต่ถ้าคุณเห็น คุณจะ ไม่พูดเหมือนเห็นไฟเตือนนั่นเลย พวกสัญญานพวกคุณขาด ๆ หาย ๆ ตั้งแต่เจอพายุลูกนั้นแล้ว Prometheus (2012)
In equal doses and a sporadic shot of B2 like you said.ในปริมาณเท่ากัน และฉีด วิตามินบี 2 เป็นบางครั้งเหมือนที่คุณบอก God Complex (2012)
Well, with his sporadic work schedule, it's possible.ถ้าเขาทำงานไม่เป็นเวลา ก็เป็นไปได้ Carbon Copy (2013)
I.E.D. is usually characterized by sporadic episodes of extreme aggression, violence and destructive behavior.IED มักจะพบมีลักษณะ ก้าวร้าวรุนแรงเป็นช่วงๆ ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน The Fact in the Fiction (2013)
In the past weeks, you have heard of sporadic violence following the actions of a few radicals in the Quarter Quell.หลายอาทิตย์แล้ว ที่เรารู้ข่าวความรุนแรง จากการกระทำของพวกหัวรุนแรง ในควอเตอร์ เควลล์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
But our search has been sporadic and limited to certain parts of the sky.แต่การค้นหาของเรา ได้รับเป็นระยะ ๆ และมีข้อ จำกัด บางส่วนของท้องฟ้า The Immortals (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นระยะ[ADV] sporadically, See also: sporadically, Example: เจ้าหน้าที่เจาะโพรงไว้ที่ภูเขาไว้เป็นระยะเพื่อให้เป็นเครื่องหมาย, Thai definition: เป็นครั้งๆ, เป็นช่วงๆ
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORADIC    S P ER0 AE1 D IH0 K
SPORADICALLY    S P ER0 AE1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sporadic    (j) spˈərˈædɪk (s p @1 r a1 d i k)
sporadically    (a) spˈərˈædɪkliː (s p @1 r a1 d i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
散発[さんぱつ, sanpatsu] (n,vs) sporadic; scattering; (P) [Add to Longdo]
散発的[さんぱつてき, sanpatsuteki] (adj-na) sporadic [Add to Longdo]
疎ら[まばら, mabara] (adj-na,n) sparse; thin; scattered; straggling; sporadic; (P) [Add to Longdo]
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sporadic \Spo*rad"ic\ (-r[a^]d"[i^]k), a. [Gr. ? scattered, fr.
   ?, ?, scattered, fr. ? to sow seed, to scatter like seed: cf.
   F. sporadique. See {Spore}.]
   Occurring singly, or apart from other things of the same
   kind, or in scattered instances; separate; single; as, a
   sporadic fireball; a sporadic case of disease; a sporadic
   example of a flower.
   [1913 Webster]
 
   {Sporadic disease} (Med.), a disease which occurs in single
    and scattered cases. See the Note under {Endemic}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sporadic
   adj 1: recurring in scattered and irregular or unpredictable
       instances; "a city subjected to sporadic bombing raids"
       [ant: {continual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top