ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cliche

K L IY0 SH EY1   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cliche-, *cliche*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd a cliche for every occasion.เขาต้องการถ้อยคำที่เบื่อหู สำหรับทุกโอกาส In the Name of the Father (1993)
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ I Heart Huckabees (2004)
I'm a divorced cop halfway down the road to a full-blown cliche:ผมเป็นตำรวจที่หย่า ที่กำลังก้าวไปในทางเดิมๆ All in the Family (2008)
Can anyone get more cliche.อะไรมันจะน่าเบื่ออย่างนี้ Easy as Pie (2008)
You're such a y-chromosome cliche.พี่นี่ซ้ำซากเหมือนพวกโครโมโซม วาย The Damage a Man Can Do (2008)
SUCH A CLICHE.ทุกทีสิน่า The Angel Maker (2008)
It's such a cliche, isn't it?- อะไรนะ? Mayhem (2008)
- I'm not saying you're not in pain. - You're saying my pain's a cliche.ฉันไม่ได้พูดว่านายไม่เจ็บปวด นายกำลังบอกว่าความเจ็บปวดของฉันมันผิดประเด็น Dying Changes Everything (2008)
That's already become a cliche.ซึ่งกลายมาเป็นถ้อยคำที่นักประพันธ์ชอบใช้จนเกลื่อน Heartbreak Library (2008)
Kind of cliche, don't you think?เรื่องน่าเบื่อนะ ว่ามั้ย? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
It may seem cliched for me to want to say that you're not aloneมันอาจดูละเอียดสำหรับชั้น ที่จะพูดว่าไม่โดดเดียว Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clicheI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLICHE    K L IY0 SH EY1
CLICHED    K L IY2 SH EY1 D
CLICHES    K L IY0 SH EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cliche    (n) kliːʃˈɛɪ (k l ii sh ei1)
cliches    (n) kliːʃɛɪz (k l ii sh ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈词滥调[chén cí làn diào, ㄔㄣˊ ㄘˊ ㄌㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cliché; commonplace; truism; stereotype, #75,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
クリシェ[, kurishie] (n) cliche [Add to Longdo]
決まり文句;決り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase [Add to Longdo]
常套句[じょうとうく, joutouku] (n) (1) cliche; (2) frequently used musical (guitar) phrase [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clich'e \Cli`ch['e]"\, n. [F. clich['e], from clicher to
   stereotype.]
   1. A stereotype plate or any similar reproduction of
    ornament, or lettering, in relief.
    [1913 Webster]
 
   2. a trite or obvious remark.
 
   Syn: platitude, banality, commonplace, bromide.
     [WordNet 1.5]
 
   {Clich['e] casting}, a mode of obtaining an impression from a
    die or woodcut, or the like, by striking it suddenly upon
    metal which has been fused and is just becoming solid;
    also, the casting so obtained.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cliche
   n 1: a trite or obvious remark [syn: {platitude}, {cliche},
      {banality}, {commonplace}, {bromide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top