ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrichment

EH0 N R IH1 CH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrichment-, *enrichment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment, decoration

English-Thai: Nontri Dictionary
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrichmentการได้เป็นลาภ, การได้ลาภงอกขึ้น, การได้ลาภงอกเงย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
Another week or so, we'll be ready to deliver the bunker buster Israel needs to take out Iran's nuclear enrichment plant at Natanz.อีกหนึ่งสัปดาห์ เราพร้อมที่ยกหลุดหลบภัยให้กับมือปราบอิสราเอลต้องการ ที่จะออกมาจากโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ ของอิหร่านที่นาทานซ์ Broken Hearts (2012)
And he funneled Pyongyang uranium enrichment technology from Pakistan.ตอนนี้ ผมคิดว่าผมจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ด้วย Olympus Has Fallen (2013)
At Sword and Cross we combine college preparatory education cutting edge clinical services and diverse enrichment programs that focus on personal growth.ที่ซอร์ดแอนด์ครอสเราผสมผสาน การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา บริการด้านบำบัดนำสมัย เเละโครงการอันหลากหลายที่มุ่งเน้น Fallen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRICHMENT EH0 N R IH1 CH M AH0 N T
ENRICHMENT IH0 N R IH1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrichment (n) ˈɪnrˈɪtʃmənt (i1 n r i1 ch m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreicherung {f}; Bereicherung {f} | Anreicherungen {pl}; Bereicherungen {pl}enrichment | enrichments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン濃縮[ウランのうしゅく, uran noushuku] (n) uranium enrichment [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum [Add to Longdo]
富国[ふこく, fukoku] (n) rich country; national enrichment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrichment \En*rich"ment\, n.
   The act of making rich, or that which enriches; increase of
   value by improvements, embellishment, etc.; decoration;
   embellishment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrichment
   n 1: act of making fuller or more meaningful or rewarding
   2: a gift that significantly increases the recipient's wealth

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top