ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handicapper

HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handicapper-, *handicapper*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDICAPPER    HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0
HANDICAPPERS    HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handicapper \Hand"i*cap`per\ (-k[a^]p`p[~e]r), n.
   One who determines the conditions of a handicap.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handicapper
   n 1: someone who sets the betting odds based on calculations of
      the outcome of a contest (especially a horse race) [syn:
      {odds-maker}, {handicapper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top