ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุพพลภาพ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุพพลภาพ-, *ทุพพลภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุพพลภาพ(ทุบพนละพาบ) ว. หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmityทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infirmทุพพลภาพ, ผู้ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disabilityทุพพลภาพถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial disablementทุพพลภาพบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disablementทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need both you men healthy.อย่าเพิ่งรีบทุพพลภาพนะ Peleliu Landing (2010)
They were all either single or divorced, no family on the island, and they were all on disability, so no jobs to go to.ทุกคนโสด หรือหย่าแล้ว ไม่มีครอบครัวบนเกาะนี้ และทุกคนรับเงิรบำนาญทุพพลภาพ Pa Make Loa (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disabled[ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top