ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impediment

IH2 M P EH1 D AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impediment-, *impediment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impediment(n) สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. hindrance, obstacle
impedimenta(n) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า, Syn. hindrance, obstacle, obstuction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr

English-Thai: Nontri Dictionary
impediment(n) อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สัมภาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impediment to marriageอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you any just cause or impediment why this man and this woman should not be joined together in holy matrimony?พวกคุณมีเหตุผล ที่จะค้านผู้ชายและผู้หญิงคู่นี้ ไม่ให้ทำพิธีศักดิ์สิทธินี้หรือไม่ Leap Year (2010)
Well, that proves that your impediment isn't a permanent part of you.ฉันก็จำไม่ได้ The King's Speech (2010)
Had a speech impediment myself, you know.คุณยังติดที่เสียง ดับเบิลยู อยู่บ้าง The King's Speech (2010)
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together, ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And I'll make sure that there won't be any impediment to the exhibit.ฉันจะไม่ให้กระทบกับงานนิทรรศการแน่นอนค่ะ Episode #1.7 (2010)
Agent Hotchner has a theory that he had a speech impediment that made him embarrassed to talk.เจ้าหน้าที่ฮอทช์เนอร์มีทฤษฎี ที่ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ซึ่ทำให้เขา อายที่จะพูด The Silencer (2012)
They're an impediment to our work.มันคืออะไร มันเป็นอุปสรรค The Diamond in the Rough (2013)
There will undoubtedly be some nasty impediments along the way.ตลอดทางมีแต่สิ่งกีดขวาง Lost Girl (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impedimentLeaders are trying to do away with impediments to economic growth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนดทางกฎหมาย[khøkamnot thāng kotmāi] (n, exp) EN: impediment
กรวดในรองเท้า[krūat nai røngthāo] (n, exp) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies
แรงต้านทาน[raēng tānthān] (n, exp) EN: resistance ; impediment ; friction
สัมภาร[samphāra] (n) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings  FR: équipement [ m ] ; fourniture [ f ] ; affaires personnelles [ fpl ] ; bagages [ mpl ]
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [ m ] ; obstruction [ f ] ; barrière [ f ] ; entrave [ f ] ; difficulté [ f ] ; épreuve [ f ] ; problème [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPEDIMENT IH2 M P EH1 D AH0 M AH0 N T
IMPEDIMENTS IH2 M P EH1 D AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impediment (n) ˈɪmpˈɛdɪmənt (i1 m p e1 d i m @ n t)
impedimenta (n) ˈɪmpˌɛdɪmˈɛntə (i1 m p e2 d i m e1 n t @)
impediments (n) ˈɪmpˈɛdɪmənts (i1 m p e1 d i m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) #7,088 [Add to Longdo]
バリアフリー;バリアーフリー[bariafuri-; baria-furi-] (n, adj-no) impediment removal (wasei #13,313 [Add to Longdo]
差し支え(P);差支え;差閊(iK);差閊え(iK)[さしつかえ, sashitsukae] (n) hindrance; impediment; (P) #16,446 [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n, adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
言語障害[げんごしょうがい, gengoshougai] (n, adj-no) speech impediment; speech disorder [Add to Longdo]
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na, n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag [Add to Longdo]
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII [Add to Longdo]
発話障害[はつわしょうがい, hatsuwashougai] (n) speech impediment; lalopathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impediment \Im*ped"i*ment\, v. t.
   To impede. [R.] --Bp. Reynolds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impediment \Im*ped"i*ment\, n. [L. impedimentum: cf. F.
   impediment.]
   That which impedes or hinders progress, motion, activity, or
   effect.
   [1913 Webster]
 
      Thus far into the bowels of the land
      Have we marched on without impediment.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Impediment in speech}, a defect which prevents distinct
    utterance.
 
   Syn: Hindrance; obstruction; obstacle; difficulty;
     incumbrance.
 
   Usage: {Impediment}, {Obstacle}, {Difficulty}, {Hindrance}.
      An impediment literally strikes against our feet,
      checking our progress, and we remove it. An obstacle
      rises before us in our path, and we surmount or remove
      it. A difficulty sets before us something hard to be
      done, and we encounter it and overcome it. A hindrance
      holds us back for a time, but we break away from it.
      [1913 Webster]
 
         The eloquence of Demosthenes was to Philip of
         Macedon, a difficulty to be met with his best
         resources, an obstacle to his own ambition, and
         an impediment in his political career. --C. J.
                          Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impediment
   n 1: something immaterial that interferes with or delays action
      or progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
      {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   2: any structure that makes progress difficult [syn:
     {obstruction}, {obstructor}, {obstructer}, {impediment},
     {impedimenta}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top