Search result for

impediment

(42 entries)
(0.1327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impediment-, *impediment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impediment[N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. hindrance, obstacle
impedimenta[N] สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า, Syn. hindrance, obstacle, obstuction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr

English-Thai: Nontri Dictionary
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impediment to marriageอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
so I'm thinking it's some kind of wall or serious impediment.ฉันคิดว่าเป็นกำแพงหนาๆล่ะมั้ง Greatness Achieved (2008)
"Let me not to the marriage of true minds Admit impedimentsLet me not to the marriage of true minds Admit impedimentDid You Hear About the Morgans? (2009)
Have you any just cause or impediment why this man and this woman should not be joined together in holy matrimony?พวกคุณมีเหตุผล ที่จะค้านผู้ชายและผู้หญิงคู่นี้ ไม่ให้ทำพิธีศักดิ์สิทธินี้หรือไม่ Leap Year (2010)
Well, that proves that your impediment isn't a permanent part of you.ฉันก็จำไม่ได้ The King's Speech (2010)
Had a speech impediment myself, you know.คุณยังติดที่เสียง ดับเบิลยู อยู่บ้าง The King's Speech (2010)
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together,ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And I'll make sure that there won't be any impediment to the exhibit.ฉันจะไม่ให้กระทบกับงานนิทรรศการแน่นอนค่ะ Episode #1.7 (2010)
He could have had a speech impediment.เขาอาจมีปัญหาเรื่องการพูด The Silencer (2012)
Agent Hotchner has a theory that he had a speech impediment that made him embarrassed to talk.เจ้าหน้าที่ฮอทช์เนอร์มีทฤษฎี ที่ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ซึ่ทำให้เขา อายที่จะพูด The Silencer (2012)
So a facial deformity, a possible speech impediment.ถ้าใบหน้าพิการ เป็นไปได้ว่าทำให้เกิดปัญหาในการพูด The Silencer (2012)
Our upwardly mobile son not only closed the Nolcorp deal, he managed to wrest a controlling interest in that company, seemingly without impediment, which brings us to this little video that was so conveniently dispatched to you right in the midst of our current crisis.ไอ้หนุ่มไฟแรงลูกชายของเรา ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเจรจาตกลงกันได้กับโนลคอร์พแล้ว แต่เขายังจัดการฉกฉวย การควบคุมผลประโยชน์ในบริษัทนั่นได้ด้วย ตามที่ได้เห็นมาไม่มีอุปสรรคซะด้วย Revelations (2012)
They're an impediment to our work.มันคืออะไร มันเป็นอุปสรรค The Diamond in the Rough (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impedimentLeaders are trying to do away with impediments to economic growth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนดทางกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot thāng kotmāi) EN: impediment   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   
แรงต้านทาน[n. exp.] (raēng tānthān) EN: resistance ; impediment ; friction   
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPEDIMENT    IH2 M P EH1 D AH0 M AH0 N T
IMPEDIMENTS    IH2 M P EH1 D AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impediment    (n) (i1 m p e1 d i m @ n t)
impedimenta    (n) (i1 m p e2 d i m e1 n t @)
impediments    (n) (i1 m p e1 d i m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
言語障害[げんごしょうがい, gengoshougai] (n,adj-no) speech impediment; speech disorder [Add to Longdo]
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]
差し支え(P);差支え;差閊(iK);差閊え(iK)[さしつかえ, sashitsukae] (n) hindrance; impediment; (P) [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag [Add to Longdo]
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII [Add to Longdo]
発話障害[はつわしょうがい, hatsuwashougai] (n) speech impediment; lalopathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impediment \Im*ped"i*ment\, v. t.
   To impede. [R.] --Bp. Reynolds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impediment \Im*ped"i*ment\, n. [L. impedimentum: cf. F.
   impediment.]
   That which impedes or hinders progress, motion, activity, or
   effect.
   [1913 Webster]
 
      Thus far into the bowels of the land
      Have we marched on without impediment.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Impediment in speech}, a defect which prevents distinct
    utterance.
 
   Syn: Hindrance; obstruction; obstacle; difficulty;
     incumbrance.
 
   Usage: {Impediment}, {Obstacle}, {Difficulty}, {Hindrance}.
      An impediment literally strikes against our feet,
      checking our progress, and we remove it. An obstacle
      rises before us in our path, and we surmount or remove
      it. A difficulty sets before us something hard to be
      done, and we encounter it and overcome it. A hindrance
      holds us back for a time, but we break away from it.
      [1913 Webster]
 
         The eloquence of Demosthenes was to Philip of
         Macedon, a difficulty to be met with his best
         resources, an obstacle to his own ambition, and
         an impediment in his political career. --C. J.
                          Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impediment
   n 1: something immaterial that interferes with or delays action
      or progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
      {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   2: any structure that makes progress difficult [syn:
     {obstruction}, {obstructor}, {obstructer}, {impediment},
     {impedimenta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top