Search result for

gad

(92 entries)
(0.1597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gad-, *gad*, ga
English-Thai: Longdo Dictionary
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gad[N] การเที่ยวเตร็ดเตร่ไปวันๆ, Syn. wander
gad[N] คนเร่ร่อน, See also: คนหลักลอย, คนพเนจร, Syn. wanderer
gad[VI] เที่ยวเตร็ดเตร่, See also: พเนจร, ร่อนเร่ไปทั่ว, Syn. rove, wander
gad[VI] ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย, Syn. roam, wander, dirft
gadfly[N] ตัวเหลือบ, See also: แมลงดูดเลือดสัตว์, Syn. irritant
gadfly[N] ผู้ก่อความรำคาญให้ผู้อื่น, See also: คนก่อกวน, Syn. irritant, Ant. pacify
gadget[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก, Syn. engine, gismo, device
gadabout[N] คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย, See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ, Syn. rover, rambler
gadgetry[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก
gad about[PHRV] ท่องไปทั่ว, See also: เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. gad around, gallivant about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
gaddi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadget(แกด'จิท) n. เครื่องมือ,เครื่องประดิษฐ์,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,เครื่องประกอบ., See also: gadgety adj., Syn. contrivance
gadgeteer(แกดจิเทียร์) n. นักประดิษฐ์,ผู้ชอบใช้เครื่องประดิษฐ์
gadgetry(แกด'จิทรี) n. เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย
gadi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadroon(กะดรูน ') n. คิ้วนูนบนผนังตึกที่เป็นลวดลาย, See also: garooned adj.
agadir(อากาเดียร์') n. ชื่อเมืองท่าในมอรอคโค
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
gad(vi) ขยับตัวไปมา,ทำยุกยิก,เดินไปเดินมา,ร่อนเร่
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
gadfly(n) ตัวต่อ,ตัวเหลือบ
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
brigadier(n) หัวหน้ากอง
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need a miracle, not another gadget!เราต้องการปาฏิหารย์ ไม่ช่ของพวกนั้น Babylon A.D. (2008)
He says, "I read your piece on Gadhafi... and I think you captured his narcissism perfectly. "เค้าพูดว่า "ฉันว่าฉันเห็นส่วนของกัดดาฟี่ในตัวนาย" "และฉันคิดว่านายหลงตัวเองเหมือนเค้าเปี๊ยบ" Marley & Me (2008)
That McCullen got some gadgets.แม็คคัลเลนมีของเล่นเยอะชะมัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Gadsen.เจ้าหน้าที่ แกดเช็น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Carl Gadsen.คาร์ล แกดเช็น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
- [Laughs] he's like inspector gadget.แล้วไหนจะไอ้หนุ่มคนนั้น Social Psychology (2009)
- Yeah, go, go, gadget incontinence.ที่คอยจีบบริตต้าล่ะ? ผมรู้ เขามันแย่สุดๆ! Social Psychology (2009)
- He must have heard us call him inspector gadget.เขาคงได้ยินเราเรียกเขาว่านักสืบสมองกล Social Psychology (2009)
Very nice, and small gadgets.มันสวยมาก, เครื่องมือเล็กๆ The Lovely Bones (2009)
This is so much better than those stupid fucking gadgets I used to make.นี้ัมันดีโคตรๆเลย ไม่รู้จะพูดด้วยคำไหนจริงๆ MacGruber (2010)
Ha. Oh, you and your gadgets.อา นายและอุปกรณ์ของนาย Batman: Under the Red Hood (2010)
Go, go, gadget skis!เอาล่ะ เนื่องจากเป็นความผิดของฉันเอง ที่ทำให้โจสลบ And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gadThis is a great time-saving gadget for the housewife.
gadThese gadgets seem to be of no use.
gadI've gadded enough of that story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกโดลิเนียม[N] gadolinium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 64 สัญลักษณ์ Gd เป็นโลหะที่หายากมาก ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 1312 ํ ซ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกโดลิเนียม[n.] (kaēdōlinīem) EN: gadolinium   FR: gadolinium [m]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
กองทัพน้อย[n. exp.] (køngthap nøi) EN: brigade ; minor army   FR: brigade [f]
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
เหลือบ[n.] (leūap) EN: horsefly ; gadfly ; botfly ; greenhead fly   FR: taon [m]
เป็ดเทาก้นดำ[n. exp.] (pet thao kon dam) EN: Gadwall   FR: Canard chipeau [m] ; Chipeau bruyant [m]
พลจัตวา[n. exp.] (phon-jattawā) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general   FR: général de brigade [m]
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAD    G AE1 D
GADE    G EY1 D
GADS    G AE1 D Z
GADD    G AE1 D
GADDY    G AE1 D IY0
GADDUM    G AE1 D AH0 M
GADDIS    G AE1 D IH2 S
GADGET    G AE1 JH AH0 T
GADDIE    G AE1 D IY0
GADFLY    G AE1 D F L AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gad    (v) (g a1 d)
gads    (v) (g a1 d z)
gadded    (v) (g a1 d i d)
gadfly    (n) (g a1 d f l ai)
gadget    (n) (g a1 jh i t)
Gaddafi    (n) (g @ d a1 f ii)
gadding    (v) (g a1 d i ng)
gadgets    (n) (g a1 jh i t s)
gadabout    (n) (g a1 d @ b au t)
gadflies    (n) (g a1 d f l ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gadolinium {n} [chem.]gadolinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P) [Add to Longdo]
ご機嫌いかがですか[ごきげんいかがですか, gokigen'ikagadesuka] (exp) (uk) How are you? [Add to Longdo]
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that [Add to Longdo]
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
アボカド;アボガド[, abokado ; abogado] (n) avocado [Add to Longdo]
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, ] gadget; widget (small item of software) [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] gad-fly [Add to Longdo]
[gá, ㄍㄚˊ, / ] gadolinium Gd64, lanthanoid element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gad \Gad\, v. i. [imp. & p. p. {Gadded}; p. pr. & vb. n.
   {Gadding}.] [Prob. fr. gad, n., and orig. meaning to drive
   about.]
   To walk about; to rove or go about, without purpose; hence,
   to run wild; to be uncontrolled. "The gadding vine."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Why gaddest thou about so much to change thy way?
                          --Jer. ii. 36.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gad \Gad\, n. [OE. gad, Icel. gaddr goad, sting; akin to Sw.
   gadd sting, Goth. gazds, G. gerte switch. See {Yard} a
   measure.]
   1. The point of a spear, or an arrowhead.
    [1913 Webster]
 
   2. A pointed or wedge-shaped instrument of metal, as a steel
    wedge used in mining, etc.
    [1913 Webster]
 
       I will go get a leaf of brass,
       And with a gad of steel will write these words.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp-pointed rod; a goad.
    [1913 Webster]
 
   4. A spike on a gauntlet; a gadling. --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   5. A wedge-shaped billet of iron or steel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Flemish steel . . . some in bars and some in gads.
                          --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   6. A rod or stick, as a fishing rod, a measuring rod, or a
    rod used to drive cattle with. [Prov. Eng. Local, U.S.]
    --Halliwell. Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Upon the gad}, upon the spur of the moment; hastily. [Obs.]
    "All this done upon the gad!" --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GAD
   n 1: an anxiety disorder characterized by chronic free-floating
      anxiety and such symptoms as tension or sweating or
      trembling or lightheadedness or irritability etc that has
      lasted for more than six months [syn: {generalized anxiety
      disorder}, {GAD}, {anxiety reaction}]
   2: a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse
     onward; "cowboys know not to squat with their spurs on" [syn:
     {spur}, {gad}]
   v 1: wander aimlessly in search of pleasure [syn: {gallivant},
      {gad}, {jazz around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top