ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brigadier

B R IH2 G AH0 D IH1 R   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brigadier-, *brigadier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigadier[N] พนักงานตำแหน่งสูงของกองทัพอังกฤษ (คำย่อคือ Brig.)
brigadier general[N] นายพลจัตวากองทัพบก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก

English-Thai: Nontri Dictionary
brigadier(n) หัวหน้ากอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upright like a brigadier.ตรงเช่นจัตวา The Invisible Woman (2013)
I wish to speak to Brigadier General Musgrove.ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับหัวหน้า กอง มัสกโรฟ ทั่วไป Hacksaw Ridge (2016)
Signed, Brigadier General Musgrove,ลงนามจัตวา มัสกโรฟ ทั่วไป Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลจัตวา[n. exp.] (phon-jattawā) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general   FR: général de brigade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIGADIER    B R IH2 G AH0 D IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Brigadier    (n) brˌɪgədˈɪəʴr (b r i2 g @ d i@1 r)
Brigadiers    (n) brˌɪgədˈɪəʴz (b r i2 g @ d i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
准将[zhǔn jiāng, ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄤ, / ] brigadier; army rank below general, #38,737 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brigadier {m}work team leader; brigsdier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general [Add to Longdo]
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brigadier general \Brig`a*dier" gen"er*al\ [F. brigadier, fr.
   brigade.] (Mil.)
   An officer in rank next above a colonel, and below a major
   general. He commands a brigade, and is sometimes called, by a
   shortening of his title, simple a {brigadier}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brigadier
   n 1: a general officer ranking below a major general [syn:
      {brigadier}, {brigadier general}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top