ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rambler

R AE1 M B L ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rambler-, *rambler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rambler[N] ผู้เดินเที่ยว, See also: คนเดินเตร่, Syn. wanderer
rambler[N] คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler[N] กุหลาบเลื้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMBLER R AE1 M B L ER0
RAMBLERS R AE1 M B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rambler (n) rˈæmblər (r a1 m b l @ r)
ramblers (n) rˈæmbləz (r a1 m b l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kletterrose {f}rambler rose [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rambler \Ram"bler\ (r[a^]m"bl[~e]r), n.
   One who rambles; a rover; a wanderer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rambler
   n 1: a person who takes long walks in the country
   2: a person whose speech or writing is not well organized

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top