ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reenforcement

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reenforcement-, *reenforcement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reenforcement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reenforcement*)
English-Thai: Nontri Dictionary
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clankers sent reenforcements.ไอ้พวกกระป๋องมันส่งกองหนุนมา Ambush (2008)
If we don't also provide reenforcement on the front lines.ถ้าเราไม่ส่งกองหนุน ไปยังแนวหน้าด้วย Senate Murders (2010)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforcement \Re`en*force"ment\ (r?`?n*f?rs"ment), n.
   1. The act of reenforcing, or the state of being reenforced.
    [1913 Webster]
 
   2. That which reenforces; additional force; especially,
    additional troops or force to augment the strength of any
    army, or ships to strengthen a navy or fleet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Psychology) A reward or punishment which is given to a
    person or animal in order to increase the likelihood that
    a specific behavior will be repeated.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reenforcement
   n 1: information that makes more forcible or convincing; "his
      gestures provided eloquent reinforcement for his
      complaints" [syn: {reinforcement}, {reenforcement}]
   2: a military operation (often involving new supplies of men and
     materiel) to strengthen a military force or aid in the
     performance of its mission; "they called for artillery
     support" [syn: {support}, {reinforcement}, {reenforcement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top