ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

強制収容

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -強制収容-, *強制収容*
Japanese-English: EDICT Dictionary
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうようじょ, kyouseishuuyoujo] (n) concentration camp [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, more like a concentration camp.[JA] 強制収容所 みたいなもんだ District 9 (2009)
a death camp, doctor?[JA] ... 強制収容所を... 先生? Shutter Island (2010)
I think Silva might have been a prisoner in a concentration camp.[JA] シルバは強制収容所の 囚人だったんじゃ ないかしら The Nazi on the Honeymoon (2013)
The book that had to be smuggled out of labour camp... because stumps aren't allowed freedom of expression?[JA] 表現の自由を許されなかった・・・ 強制収容所からなんとか出した本か? Bastille Day (2004)
[In German:] a concentration camp[JA] [ドイツで] 強制収容 Shutter Island (2010)
The funny thing, in the future, that place is a concentration camp.[JA] 笑っちまう話だが, 未来じゃ... そこは強制収容所なんだ. What He Beheld (2008)
In my time at Treblinka,[JA] ポーランドのトレブリンカ 強制収容所にいた時 137 Sekunden (2009)
Haupt was known as the Monster of Majdanek, a concentration camp near Lublin, Poland.[JA] ハウプトはポーランドの 強制収容所の モンスターとして 有名だったみたい The Nazi on the Honeymoon (2013)
After pearl harbour when they Were getting rounded up for internment neighbours offered to watch our home and business For us.[JA] 真珠湾攻撃のあと ハート・マウンテンの強制収容所に入れられることになって 近所の人が家と商売の面倒を見ててあげると言ってきた Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Seven years ago, she led a raid on one of Vanchat's gulags.[JA] 」のエージェントだった。 7年前、彼女はヴァチャットの強制収容所の襲撃を指揮した。 Eye Spy (2013)
FEMA containment camps and railroad cars with shackles have been recently constructed or refurbished all over the U.S., for use in what officials call:[JA] 流行病または社会的不安時のためと称し、 連邦緊急事態管理庁の強制収容所や 拘束具付きの鉄道車両が、アメリカ全土で、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
Some sort of portable detention camp.[JA] 移動式の強制収容所とか The Fire (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top