ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ditch

D IH1 CH   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ditch-, *ditch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ditch[N] คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
ditch[VT] ทิ้ง, See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discord, eliminate, toss, Ant. retain, preserve, keep
ditch[SL] ละทิ้ง, See also: ทิ้งไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch

English-Thai: Nontri Dictionary
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch inletditch inlet, อาคารปากคูซอยขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch tail structuresditch tail structures, อาคารปลายคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch turnoutditch turnout, อาคารปากคูซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch-drain crossing structureditch-drain crossing structure, อาคารท่อลอดคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditcherditcher, เครื่องขุดคูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about I ditch everybody and we go somewhere for a drink.ให้ฉันเมินทุกคนเลยเป็นไง และเราก็ไปหาอะไรดื่มกัน Basic Instinct (1992)
Had to hide in the irrigation ditch until it was safe to get away.ต้องซ่อนอยู่ในคูน้ำ ดูว่าปลอดภัยแล้วหนีออกมา Of Mice and Men (1992)
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว Signs (2002)
- I say we ditch him.- ผมบอกว่าเราทิ้งเขา Cubeº: Cube Zero (2004)
If you ditch work this afternoon and promise to do the few small things I ask you...ถ้านายยอมโดดงานตอนบ่าย แล้วสัญญาว่าจะทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ตามที่ฉันขอ... Primer (2004)
If you ditch work this afternoon and promise to do the few small things I ask you...ถ้านายยอมโดดงานตอนบ่าย แล้วสัญญาว่าจะทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ตามที่ฉันขอ... Primer (2004)
You can meet that jerk if I ditch youเธอจะเจอไอ้หมอนั่นได้ ถ้าฉันเขี่ยเธอไปแล้ว The Guy Was Cool (2004)
If Eun-sung saw us together he would ditch me instantlyถ้าอึนซองเห็นเราอยู่ด้วยกัน เขาต้องเขี่ยฉันทิ้งจริง ๆ แน่ The Guy Was Cool (2004)
Why did you ditch me?ทำไมถึงทิ้งผมฮะ? Sorry, I Love You (2004)
After that, we're totally exposed until we reach a ditch 30 yards from the front gate.หลังจากนั้นเราจะโล่งโจ้งมาก.. จนกว่าเราจะเคลื่อนไปยังหลุมเพลาะ 30 หลาหน้าประตู The Great Raid (2005)
This is the ditch we're trying to reach.ประตูหน้า และนี่คือแนวหลุมเพลาะที่เราจะต้องไปถึง The Great Raid (2005)
- Ditch his clothes. - Out the window.ทิ้งเสื้อผ้าเขานอกหน้าต่างซะ American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ditchHe jumped over a ditch.
ditchHe leaped over the shallow ditch.
ditchI am afraid to jump over the ditch.
ditchIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
ditchJeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.
ditchThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
ditchYou had as well throw your money into the ditch as give it to him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ท่อระบายน้ำ[N] ditch, See also: drain, drainage ditch, Syn. ทางน้ำไหล, Example: ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน, Count unit: ท่อ, Thai definition: ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi nām) EN: drainage ditches   
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch   FR: rigole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DITCH D IH1 CH
DITCHED D IH1 CH T
DITCHES D IH1 CH AH0 Z
DITCHES D IH1 CH IH0 Z
DITCHING D IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditch (v) dˈɪtʃ (d i1 ch)
ditched (v) dˈɪtʃt (d i1 ch t)
ditches (v) dˈɪtʃɪz (d i1 ch i z)
ditching (v) dˈɪtʃɪŋ (d i1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨˊ, / ] ditch; trouble (some one to do), #32,832 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graben {m}; Straßengraben {m} | Gräben {pl}ditch | ditches [Add to Longdo]
Grabensohle {f}ditch bottom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch) [Add to Longdo]
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]
溝掘り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\, v. t. [imp. & p. p. {Ditched}; p. pr. & vb. n.
   {Ditching}.]
   1. To dig a ditch or ditches in; to drain by a ditch or
    ditches; as, to ditch moist land.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround with a ditch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw into a ditch; as, the engine was ditched and
    turned on its side.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\, v. i.
   To dig a ditch or ditches. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ditch
   n 1: a long narrow excavation in the earth
   2: any small natural waterway
   v 1: forsake; "ditch a lover"
   2: throw away; "Chuck these old notes" [syn: {chuck}, {ditch}]
   3: sever all ties with, usually unceremoniously or
     irresponsibly; "The company dumped him after many years of
     service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love
     with a rich man" [syn: {dump}, {ditch}]
   4: make an emergency landing on water
   5: crash or crash-land; "ditch a car"; "ditch a plane"
   6: cut a trench in, as for drainage; "ditch the land to drain
     it"; "trench the fields" [syn: {trench}, {ditch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top