ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watercourse

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watercourse-, *watercourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watercourse[N] ทางน้ำ, See also: ทางน้ำไหล, Syn. runnel, waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู

English-Thai: Nontri Dictionary
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางน้ำไหล[N] watercourse, See also: waterway, water route, Example: เขาโยนก้อนหินลงไปในลำธารเพื่อขวางทางน้ำไหล
ราง[N] channel, See also: watercourse, Syn. ร่อง, ร่องน้ำ, Example: เขาขุดราง เพื่อระบายน้ำในนา
ชลมารค[N] watercourse, See also: ocean, a river track, river route, Syn. ทางน้ำ, Notes: (สันสกฤต)
ธาร[N] stream, See also: watercourse, brook, rivulet, flow, Syn. น้ำ, ลำธาร, ห้วย, สายธาร, ธารา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ร่องน้ำ[N] channel, See also: watercourse, Example: การขุดลอกร่องน้ำ การถมทะเล คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,250 ไร่, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำลึกที่เรือเดินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
ลำน้ำ[n.] (lamnām) EN: canal ; waterway ; watercourse   FR: canal [m]
ลำธาร[n.] (lamthān) EN: canal ; waterway ; watercourse   FR: ruisseau [m]
ร่องน้ำ[n.] (rǿng-nām) EN: channel ; watercourse   FR: lit de rivière [m]
ธาร[n.] (thān) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow   
ธารา[v.] (thārā) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current   
เวิ้ง[n.] (woēng) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   
เวิ้งน้ำ[n. exp.] (woēng nām) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watercourse    (n) wˈɔːtəkɔːs (w oo1 t @ k oo s)
watercourses    (n) wˈɔːtəkɔːsɪz (w oo1 t @ k oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserlauf {m} | Wasserläufe {pl}watercourse | watercourses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流路[りゅうろ, ryuuro] (n) channel; duct; passage; watercourse; flow channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watercourse \Wa"ter*course`\, n. (Shipbuilding)
   One of the holes in floor or other plates to permit water to
   flow through.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watercourse
   n 1: natural or artificial channel through which water flows
   2: a natural body of running water flowing on or under the earth
     [syn: {stream}, {watercourse}]
   3: a conduit through which water flows [syn: {watercourse},
     {waterway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top