ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

溝渠

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溝渠-, *溝渠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My friends say we had to dig ditches to put in corpses, to burn them...[CN] 你幹什麼? 我的朋友們說我們必須挖溝渠 將屍體放進去焚燒... The Birch-Tree Meadow (2003)
Lower enough charges into it to blow up a trench 200 yards long as wide as the street and as deep[CN] 讓這裡有2百碼長溝渠 跟街一般寬,越深越好 Volcano (1997)
She throws it off[CN] 哎呀,那雙筷子被人掉進溝渠 Kuai le de xiao ji (1990)
This is where the ditches are.[CN] 你的朋友們對你說的是實話 這裏就是溝渠所在之處 The Birch-Tree Meadow (2003)
Sunday at Flers, I dug for broom in a ditch.[CN] 禮拜天在弗雷,我在溝渠裏歇息. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
- You'll fall in the ditch somewhere![CN] - 你會掉到溝渠裏去的! Wesele (1973)
Give you dirty water[CN] 給你喝溝渠 Kuai le de xiao ji (1990)
Further on the left is where we dug the ditches.[CN] 左邊不遠處就是我們挖溝渠的地方 The Birch-Tree Meadow (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top