ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้องร่อง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้องร่อง-, *ท้องร่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องร่องน. ทางน้ำที่เป็นทางยาวระหว่างสันดินของร่องสวนร่องผัก เพื่อขังน้ำไว้รดต้นพืช.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me your dysentery look.ทำหน้าให้เหมือนคนท้องร่องหน่อยสิว๊า.. Letters from Iwo Jima (2006)
If we're both found... dead in a ditch, don't blame me.ถ้าเราทั้งคู่พบว่า ตายในท้องร่อง อย่าโทษผม The Blind Fortune Teller (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch   FR: rigole [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trench[N] คู, See also: ท้องร่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
scour(vt) กวาดล้าง,ชำระล้าง,ลอกท้องร่อง,กำจัด,ล้างท้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top