ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disguised

D IH0 S G AY1 Z D   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disguised-, *disguised*, disguis, disguise
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two disguised as workers resisted and were shot, and the rest are at large.สองผู้ต้องหาที่เป็นคนงานถูกยิง และพักผ่อนอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ Akira (1988)
They crossed the River Isen on Midsummer's Eve disguised as riders in black.9 สมุนเอก พวกมันข้ามแม่น้ำไอเซนมาตั้งแต่กลางฤดูร้อน ...disguised as riders in black. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A finishing school disguised as a college. They got me.ร.ร. การเรือนในรูปวิทยาลัย หลอกฉันสำเร็จ Mona Lisa Smile (2003)
I wonder what Howl disguised himself as, surely not a crow!อยากรู้จังเลยว่าฮาล์วจะปลอมตัวเป็นอะไร คงไม่ใช่อีกาหรอก! Howl's Moving Castle (2004)
You disguised yourself as an old dog?คุณปลอมป็นหมาแก่เหรอเนี่ย? Howl's Moving Castle (2004)
That's joking as a disguised request for approval.เหมือนกับว่าตลก แต่ต้องรักผมนะ I Heart Huckabees (2004)
There you will be disguised as GyehRu military.พวกเจ้าจะต้องปลอมเป็นทหารของเครุ Episode #1.41 (2006)
The swordsmen are disguised as GyehRu military.ทหารของพวกมันจะปลอมตัวเป็นทหารของเครุ Episode #1.41 (2006)
Someone else is disguised as GyehRu military.คงมีใครสักคนที่ปลอมเป็นทหารของเผ่าเครุ Episode #1.41 (2006)
Because of this situation, we disguised the soldiers as GyehRu's military.เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ เราปลอมทหารของเราเป็นกองทัพของเครุ Episode #1.41 (2006)
The soldiers who attacked me, you disguised them as GyehRu soldiers.ทหารที่โจมตีข้า เจ้าปลอมทหารพวกนั้นให้เป็นทหารของเครุ Episode #1.42 (2006)
After brother Young-Po disguised his soldiers as GyehRu soldiers, they attacked brother Dae-So.หลังจากที่เสด็จพี่ยองโพปลอมแปลงทหารของเขาเป็นทหารของเครุ พวกเขาโจมตีเสด็จพี่แดโซ Episode #1.42 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disguisedEverybody was disguised, so I couldn't tell who was who.
disguisedHe disguised himself as a salesman and visited her house.
disguisedHe disguised himself as a woman.
disguisedHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
disguisedHe disguised his sorrow with a smile.
disguisedHe got away disguised as a policeman.
disguisedI was disguised in girl's clothed at the school festival.
disguisedShe was disguised in men's clothes.
disguisedThe detective disguised himself as an old gentleman.
disguisedThe thief disguised himself as an old lady.
disguisedThe thief disguised himself as if he were a policeman.
disguisedThey disguised themselves as fishermen and escaped in a boat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
ออกนอกหน้า[adj.] (øknøknā) EN: open ; noticeable ; undisguised   
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably   FR: ouvertement
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised   FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUISED D IH0 S G AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disguised (v) dˈɪsgˈaɪzd (d i1 s g ai1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
身をやつす;身を窶す[みをやつす, miwoyatsusu] (exp,v5s) (1) to be enthralled by; (2) to be disguised as [Add to Longdo]
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs [Add to Longdo]
矢場女[やばおんな, yabaonna] (n) (arch) (See 矢場・やば・2) prostitute in a brothel disguised as an archery range [Add to Longdo]
萬刀;卍刀[まんとう, mantou] (n) ninja weapon disguised as a pair of garden shears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disguise \Dis*guise"\ (?; 232), v. t. [imp. & p. p. {Disguised};
   p. pr. & vb. n. {Disguising}.] [OE. desguisen, disgisen,
   degisen, OF. desguisier, F. d['e]guiser; pref. des- (L. dis-)
   + guise. See {Guise}.]
   1. To change the guise or appearance of; especially, to
    conceal by an unusual dress, or one intended to mislead or
    deceive.
    [1913 Webster]
 
       Bunyan was forced to disguise himself as a wagoner.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To hide by a counterfeit appearance; to cloak by a false
    show; to mask; as, to disguise anger; to disguise one's
    sentiments, character, or intentions.
    [1913 Webster]
 
       All God's angels come to us disguised. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect or change by liquor; to intoxicate.
    [1913 Webster]
 
       I have just left the right worshipful, and his
       myrmidons, about a sneaker of five gallons; the
       whole magistracy was pretty well disguised before I
       gave them the ship.          --Spectator.
 
   Syn: To conceal; hide; mask; dissemble; dissimulate; feign;
     pretend; secrete. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disguised
   adj 1: having its true character concealed with the intent of
       misleading; "hidden agenda"; "masked threat" [syn:
       {cloaked}, {disguised}, {masked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top