ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madcap

M AE1 D K AE2 P   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madcap-, *madcap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madcap[ADJ] บ้าระห่ำ, See also: ไม่ยั้งคิด, Syn. reckless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madcap(n) คนบ้า,คนขาดสติ,คนไม่ยั้งคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's time for the men in steel to teach this madcap..F.F.A.P.D. (ตำรวจแห่งเมืองไกลเหลือเกิน) ตอนนี้ชายในชุดเหล็กได้ สั่งสอนไอ้พวกบ้า Shrek 2 (2004)
And there will be nothing madcap or wacky about it.ไม่มีอะไรขาดเหลือไปกว่านั้น Intermediate Documentary Filmmaking (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MADCAP    M AE1 D K AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
madcap    (n) mˈædkæp (m a1 d k a p)
madcaps    (n) mˈædkæps (m a1 d k a p s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madcap \Mad"cap`\, a.
   1. Inclined to wild sports; delighting in rash, absurd, or
    dangerous amusements. "The merry madcap lord." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Wild; reckless. "Madcap follies" --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madcap \Mad"cap`\, n.
   A person of wild behavior; an excitable, rash, violent
   person. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madcap
   adj 1: characterized by undue haste and lack of thought or
       deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such
       impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous
       display of spending and gambling"; "madcap escapades";
       (`brainish' is archaic) [syn: {hotheaded}, {impulsive},
       {impetuous}, {madcap}, {tearaway(a)}, {brainish}]
   n 1: a reckless impetuous irresponsible person [syn:
      {daredevil}, {madcap}, {hothead}, {swashbuckler},
      {lunatic}, {harum-scarum}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MADCAP
     Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol (RFC 2730,
 Multicast)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top