ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌鸦

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌鸦-, *乌鸦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌鸦[wū yā, ㄨ ㄧㄚ, / ] crow; raven, #17,716 [Add to Longdo]
乌鸦[wū yā zuò, ㄨ ㄧㄚ ㄗㄨㄛˋ, / ] Corvus (constellation), #639,771 [Add to Longdo]
乌鸦[dà wū yā, ㄉㄚˋ ㄨ ㄧㄚ, / ] a raven [Add to Longdo]
乌鸦[wū yā zuǐ, ㄨ ㄧㄚ ㄗㄨㄟˇ, / ] lit. crow's beak; fig. harbinger of doom; Cassandra; boring person constantly cawing about disaster; to tempt fate by mentioning misfortune; inauspicious topic bringing bad luck; jinx [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hah, an old crow like you.[CN] 哈,老乌鸦喜欢你 Saratoga Trunk (1945)
Peter's going to marry me when the old bat dies... and as soon as he gets rid of his present wife![CN] 当老乌鸦死的时候,他一除掉现在的妻子 彼得打算娶我... The Scarlet Empress (1934)
I weighed 5 pounds more I'd be crow bait by now.[CN] 我再重5磅,就会成为乌鸦的食物了 Strangers in the Night (1944)
- Heaven forbid![CN] -乌鸦 Lifeboat (1944)
- We ain't crows.[CN] -我们不是乌鸦 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- Not so far as the crow flies.[CN] -没有乌鸦飞的远 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Last to the bar's a three-legged crow[CN] 最后到吧台的是三腿乌鸦 Calamity Jane (1953)
Do whatever will please the old crow.[CN] 能讨好老乌鸦,做什么也行 Saratoga Trunk (1945)
- I don't see the crow anywhere.[CN] - 我到处看不见乌鸦 Lake of the Dead (1958)
On the table there was a feather. A crow's feather.[CN] "桌上有根羽毛 一根乌鸦羽毛" Lake of the Dead (1958)
He said stay near you and the old crow.[CN] 他说,留你和老乌鸦附近 Saratoga Trunk (1945)
There you are, you old crow.[CN] 你也到了这一步 你这个老乌鸦. The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top