ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cropper

K R AA1 P ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cropper-, *cropper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cropper[N] ผู้เก็บเกี่ยว
cropper[N] ผู้เช่าที่ทำนาโดยจ่ายค่าเช่าเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้, Syn. sharecropper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกม้าตาย[v. exp.] (tok mā tāi) EN: come a cropper ; flop   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROPPER K R AA1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cropper (n) krˈɒpər (k r o1 p @ r)
croppers (n) krˈɒpəz (k r o1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturz {m} | Stürze {pl}cropper | croppers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェアクロッパー[, shieakuroppa-] (n) share cropper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cropper \Crop"per\ (kr?p"p?r), n.
   1. One that crops.
    [1913 Webster]
 
   2. A variety of pigeon with a large crop; a pouter.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A machine for cropping, as for shearing off bolts
    or rod iron, or for facing cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. A fall on one's head when riding at full speed, as in
    hunting; hence, a sudden failure or collapse. [Slang.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cropper
   n 1: small farmers and tenants [syn: {sharecropper}, {cropper},
      {sharecrop farmer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top