Search result for

disable

(55 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disable-, *disable*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disable    [VT] ทำให้ไร้ความสามารถ, Syn. make unable, make ineffective
disabled    [N] คนพิการ, See also: คนทุพพลภาพ
disabled    [ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
disabled    [VT] ทำให้หายเข้าใจผิด, See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด, Syn. undeceive, clarify

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disableปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disable personคนพิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disableThat poor lady is disabled.
disableI really enjoy helping disabled people.
disableA sprained ankle disabled him from walking for a month.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก    [V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ไร้สมรรถภาพ [ADJ] disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
คนพิการ    [N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ทุพพลภาพ    [ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด็กพิการ [N] disabled child, See also: deformed child, disfigured child, Syn. เด็กไม่สมประกอบ, Ant. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
DISABLE    D IH2 S EY1 B AH0 L
DISABLED    D IH2 S EY1 B AH0 L D
DISABLES    D IH2 S EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disable    (v) (d i1 s ei1 b l)
disabled    (v) (d i1 s ei1 b l d)
disables    (v) (d i1 s ei1 b l z)
disablement    (n) (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements    (n) (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
ディスエーブル[, deisue-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
ディセーブル[, deise-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier [Add to Longdo]
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal [Add to Longdo]
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\, a.
   Lacking ability; unable. [Obs.] "Our disable and unactive
   force." --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Disabled}; p.
   pr. & vb. n. {Disabling}.]
   1. To render unable or incapable; to destroy the force,
    vigor, or power of action of; to deprive of competent
    physical or intellectual power; to incapacitate; to
    disqualify; to make incompetent or unfit for service; to
    impair.
    [1913 Webster]
 
       A Christian's life is a perpetual exercise, a
       wrestling and warfare, for which sensual pleasure
       disables him.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       And had performed it, if my known offense
       Had not disabled me.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I have disabled mine estate.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal right or qualification; to
    render legally incapable.
    [1913 Webster]
 
       An attainder of the ancestor corrupts the blood, and
       disables his children to inherit.   --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of that which gives value or estimation; to
    declare lacking in competency; to disparage; to
    undervalue. [Obs.] "He disabled my judgment." --Shak.
 
   Syn: To weaken; unfit; disqualify; incapacitate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disable
   v 1: make unable to perform a certain action; "disable this
      command on your computer" [syn: {disable}, {disenable},
      {incapacitate}] [ant: {enable}]
   2: injure permanently; "He was disabled in a car accident" [syn:
     {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top