ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opposite

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opposite-, *opposite*
Possible hiragana form: おっぽして
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opposite(adj) ที่อยู่ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. contrary, reverse, Ant. same, like
opposite(adj) ซึ่งอยู่คนละด้าน, See also: ซึ่งอยู่คนละข้าง, Syn. facing, fronting
opposite(adj) ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง, Syn. different, Ant. same
opposite(n) คนหรือสิ่งที่แตกต่างจากคนหรือสิ่งอื่น
opposite(n) สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม, Syn. contrary, contradiction, Ant. sameness
opposite sex(idm) เพศตรงข้าม
opposite sex(n) เพศตรงข้าม
opposites attract(n) ความดึงดูดเพศตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opposite(ออพ'พะซิท) adj., prep., adv. ตรงกันข้าม n. ผู้ (สิ่งที่) อยู่ตรงกันข้าม, See also: oppositeness n., Syn. facing, opposed

English-Thai: Nontri Dictionary
opposite(adj) ตรงข้าม, เป็นศัตรู, สวนกัน, อยู่คนละข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oppositeตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oppositeตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
opposite pittingรอยเว้าตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน 12 Angry Men (1957)
Fourth floor, green-painted door, bang opposite the lift.ชั้นสี่ประตูสีเขียววาด, ปังตรงข้ามลิฟท์ The Russia House (1990)
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง" The Joy Luck Club (1993)
I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she had intended.ผมคงต้องพูดว่าสิ่งที่หล่อนทำนั้น ได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่หล่อนตั้งใจไว้ Episode #1.6 (1995)
well, sometimes opposites attract.ดึงดูดด้วยความแตกต่างมั้ง Never Been Kissed (1999)
If there is someone like me in the world... and I'm at one end of the spectrum... couldn't there be someone else... the opposite of me at the other end?ถ้าหากมีใครสักคนเหมือนผมอยู่ในโลก ถ้าผมอยู่ที่สุดปลายข้างนึง จะมีใครอีกคนอยู่ที่ปลายตรงข้ามมั้ย Unbreakable (2000)
You could play on opposite sides.พ่อเล่นอีกทีมนึงก็ได้ Unbreakable (2000)
But football, in many ways, is the opposite of what I do.แต่ฟุตบอลมีหลายอย่างที่ขัดกับอาชีพฉัน Unbreakable (2000)
We're on the same curve, just on opposite ends.เราอยู่คนละสุดปลาย... ของวิถีเดียวกัน Unbreakable (2000)
He's the exact opposite of the hero.เขาเป็นคนที่ตรงข้ามกับฮีโร่ทุกอย่าง Unbreakable (2000)
On the opposite is a hospital taking wounded from the Russian front.ตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล รับทหารบาดเจ็บชายแดนรัสเซีย The Pianist (2002)
we both go outside, move around the house in opposite directions.วิ่งแยกไปคนละทาง Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppositeBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
oppositeDelight is the opposite of sorrow.
oppositeEveryone loves to hear praise, but over-praise has the opposite effect of sounding insincere.
opposite"Fast" is the opposite of "slow."
oppositeFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
oppositeHe went in the opposite direction from us.
oppositeHis house is on the opposite side of the street.
oppositeHis remarks had the opposite effect.
oppositeIn fact, the opposite is more likely to occur.
oppositeLove and hate are opposite emotions.
oppositeRight and left are opposites.
oppositeSaying which, I did the opposite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุมแย้ง(n) alternate angle, See also: opposite angle, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
ตรงข้าม(adv) opposite, See also: across from, Syn. ตรงกันข้าม, Example: โรงเรียนนี้เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ทางฝั่งธนบุรีตรงข้ามวัดม่วงแค, Thai Definition: หันหน้าตรงกัน
เพศตรงข้าม(n) opposite sex, See also: opposite gender, Example: ทั้งชายหญิงเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้ามฟาก[khām fāk] (v, exp) EN: cross the opposite shore ; cross over a river ; cross  FR: changer de rive ; traverser
ขนาบ[khanāp] (v) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides
คิดในมุมกลับ[khit nai mum klap] (v, exp) EN: take an opposite point of view
ลักเพศ[lakkaphēt] (v) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex  FR: se travestir
มุมตรงข้าม[mum trongkhām] (n, exp) EN: opposite angle  FR: angle opposé [ m ]
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[mum trongkhām nai naēoding] (n, exp) EN: vertically opposite angles
เพื่อนต่างเพศ[pheūoen tāng phēt] (n, exp) EN: friend of opposite sex
สวน[sūan = suan] (v) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction
สวนทาง[sūanthāng] (adv) EN: at cross-purposes ; by in opposite directions ; confronting  FR: en sens contraire
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
opposite
opposite
opposites

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opposite
opposites

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相反[xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ,  ] opposite; contrary #3,794 [Add to Longdo]
对面[duì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] opposite #4,540 [Add to Longdo]
反向[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] opposite direction; reverse #19,005 [Add to Longdo]
对岸[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ,   /  ] opposite bank (of a body of water) #19,905 [Add to Longdo]
对立面[duì lì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄢˋ,    /   ] opposite; antonym; the opposite side (in a conflict) #34,428 [Add to Longdo]
反作用[fǎn zuò yòng, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ,   ] opposite reaction #41,431 [Add to Longdo]
对角[duì jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] opposite angle #50,309 [Add to Longdo]
反义词[fǎn yì cí, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄘˊ,    /   ] opposite (meaning); antonym #57,516 [Add to Longdo]
反义[fǎn yì, ㄈㄢˇ ㄧˋ,   /  ] opposite; contrary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkathete { f } [ math. ]opposite (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Gegenpartei { f } | Gegenparteien { pl }opposite party | opposite parties [Add to Longdo]
Gegenrichtung { f }opposite direction [Add to Longdo]
Gegenseite { f }opposite side [Add to Longdo]
Gegenstrombetrieb { m }opposite stream operation modus [Add to Longdo]
Gegenteil { n } | Gegenteile { pl }opposite | opposites [Add to Longdo]
Gegenwinkel { m }opposite angle; corresponding angle [Add to Longdo]
entgegengesetzt; gegenüberliegend { adj } | in der entgegengesetzten Richtungopposite | in the opposite direction [Add to Longdo]
gegenläufige sich kreuzende Einpressungenopposite crossing ribs [Add to Longdo]
gegenüber { adv } (von) | schräg gegenüberopposite (to) | diagonally opposite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) #809 [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n, conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) #879 [Add to Longdo]
[ぎゃく, gyaku] (adj-na, n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) #1,515 [Add to Longdo]
合わせ[あわせ, awase] (n, n-suf, pref) joint together; opposite; facing #1,652 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, vs, n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P) #2,315 [Add to Longdo]
ダウン[daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) { comp } not running (e.g. of servers); (5) (abbr) { comp } download; downstream; (P) #4,070 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
向かい(P);向い(io)(P)[むかい, mukai] (n, adj-no) facing; opposite; across the street; other side; (P) #7,844 [Add to Longdo]
向こう[むこう, mukou] (n) (1) opposite side; other side; opposite direction; (2) over there; that way; far away; beyond; (3) the other party; the other person; (4) future (starting now); (P) #8,971 [Add to Longdo]
反面[はんめん, hanmen] (n-adv, n) on the other hand; opposite side; reverse; (P) #9,936 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 opposite \op"po*site\ ([o^]p"p[-o]*z[i^]t or
   [o^]p"p[-o]*s[i^]t), a. [F., fr. L. oppositus, p. p. of
   opponere. See {Opponent}.]
   1. Placed over against; standing or situated over against or
    in front; facing; -- often with to; as, a house opposite
    to the Exchange; the concert hall and the state theater
    stood opposite each other on the plaza.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated on the other end of an imaginary line passing
    through or near the middle of an intervening space or
    object; -- of one object with respect to another; as, the
    office is on the opposite side of town; -- also used both
    to describe two objects with respect to each other; as,
    the stores were on opposite ends of the mall.
    [PJC]
 
   3. Applied to the other of two things which are entirely
    different; other; as, the opposite sex; the opposite
    extreme; antonyms have opposite meanings.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Extremely different; inconsistent; contrary; repugnant;
    antagonistic.
    [1913 Webster]
 
       Novels, by which the reader is misled into another
       sort of pleasure opposite to that which is designed
       in an epic poem.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Particles of speech have divers, and sometimes
       almost opposite, significations.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.)
    (a) Set over against each other, but separated by the
      whole diameter of the stem, as two leaves at the same
      node.
    (b) Placed directly in front of another part or organ, as
      a stamen which stands before a petal.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opposite \Op"po*site\, n.
   1. One who opposes; an opponent; an antagonist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The opposites of this day's strife.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is opposed or contrary in character or meaning;
    as, sweetness and its opposite; up is the opposite of
    down.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The virtuous man meets with more opposites and
       opponents than any other.       --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {polar opposite} that which is conspicuously different in
    most important respects.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opposite
   adv 1: directly facing each other; "the two photographs lay
       face-to-face on the table"; "lived all their lives in
       houses face-to-face across the street"; "they sat
       opposite at the table" [syn: {face-to-face}, {opposite}]
   adj 1: being directly across from each other; facing; "And I on
       the opposite shore will be, ready to ride and spread the
       alarm"- Longfellow; "we lived on opposite sides of the
       street"; "at opposite poles"
   2: of leaves etc; growing in pairs on either side of a stem;
     "opposite leaves" [syn: {opposite}, {paired}] [ant:
     {alternate}]
   3: moving or facing away from each other; "looking in opposite
     directions"; "they went in opposite directions"
   4: the other one of a complementary pair; "the opposite sex";
     "the two chess kings are set up on squares of opposite
     colors"
   5: altogether different in nature or quality or significance;
     "the medicine's effect was opposite to that intended"; "it is
     said that opposite characters make a union happiest"- Charles
     Reade
   6: characterized by opposite extremes; completely opposed; "in
     diametric contradiction to his claims"; "diametrical (or
     opposite) points of view"; "opposite meanings"; "extreme and
     indefensible polar positions" [syn: {diametric},
     {diametrical}, {opposite}, {polar}]
   n 1: a word that expresses a meaning opposed to the meaning of
      another word, in which case the two words are antonyms of
      each other; "to him the antonym of `gay' was `depressed'"
      [syn: {antonym}, {opposite word}, {opposite}] [ant:
      {equivalent word}, {synonym}]
   2: a relation of direct opposition; "we thought Sue was older
     than Bill but just the reverse was true" [syn: {reverse},
     {contrary}, {opposite}]
   3: a contestant that you are matched against [syn: {opposition},
     {opponent}, {opposite}]
   4: something inverted in sequence or character or effect; "when
     the direct approach failed he tried the inverse" [syn:
     {inverse}, {opposite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top