Search result for

คุยกัน

(32 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุยกัน-, *คุยกัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Later.ไว้คุยกัน Someone to Watch Over Me (2011)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
We've been talking about him in econ.เราคุยกันเรื่องของเขาในวิชาเศรษฐศาสตร์ New Haven Can Wait (2008)
If we, um, sort this out privately, please?ถ้าเราจะไปคุยกันส่วนตัว? New Haven Can Wait (2008)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
We'll talk about this in the car. No,ไปคุยกันในรถเหอะ/ไม่ New Haven Can Wait (2008)
Max and I were just talking about it.แม็กกับฉันคุยกันว่า Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, are you taking off already?เฮ้ เธอคุยกันเสร็จแล้วเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Okay, so--so let's--let's talk. let's be friends. let's...ตกลง งั้น - งั้นเรามาคุยกัน -มาเป็นเพื่อนกัน-มา Pret-a-Poor-J (2008)
We don't talk.- เราไม่ได้คุยกันเลย There Might be Blood (2008)
Can we talk about something besides you for a moment?เราคุยกันเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับคุณจะได้ไหม Not Cancer (2008)
And losing loved ones.คุยกันเกี่ยวกับความตาย และการสูญเสียคนรัก Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุยกัน[v.] (khui kan) EN: chat together ; discuss   FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
คุยกันถึง[v. exp.] (khui kan theung) FR: discuter de ; discuter au sujet de

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune[VI] คุยกันอย่างสนิทสนม
loosen up[PHRV] คุยกันได้อย่างเสรี
pass between[PHRV] คุยกันสองคน
Catch you later[SL] เอาไว้ค่อยคุยกัน, See also: คุยกันคราวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chat(แชท) vi.,n. (การ) คุยกันเล่น, Syn. converse
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
dish(ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น, Syn. vessel,container
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
newsy(นิว'ซี) adj. เต็มไปด้วยข่าว,ทำนองคุยกัน., See also: newsiness n.
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
duzen sich(vt) พูดคุยกันด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ) เช่น Er duzt sich mit seinem Professor. เขาพูด du กับศาสตราจารย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top