Search result for

-contribute-

(40 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contribute, *contribute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribute[VI] มีส่วนทำให้, Syn. conduce, lead
contribute[VI] ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute[VT] ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), Syn. give, donate, provide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give

English-Thai: Nontri Dictionary
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contributeสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May I suggest you contribute some of your own men?ข้าขอแนะนำ ให้ใช้คนมากกว่านี้? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
President Oh, you should contribute a little at a time like this.ประธานโอ, คุณน่าจะให้ความช่วยเหลือ ที่ละน้อยๆ ในเวลาอย่างนี้ Episode #1.5 (2008)
Do you have anything to contribute?คุณมีอะไรจะนำเสนอและแบ่งปันกับพวกเรามั้ย? 500 Days of Summer (2009)
Tell patty she can contribute the usual amount.คุณอยากได้คำให้การจากฆาตกรหรอ? Trust Me (2009)
We need to bring people who can contribute.เราพาคนที่มีประโยชน์ำไปดีกว่า 2012 (2009)
Oh, come on. I contributed to this cover-up.ไม่เอาน่า ฉันก็มีส่วนในการปกปิดครั้งนี้ 2012 (2009)
But I will not contribute to his overdose.ในเวลาที่ฉันเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง Phoenix (2009)
But I thought, you know, maybe she has some money that I don't know about. Maybe she contributed.คุณไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลย ABQ (2009)
Well, you know what? I contribute, too.นี่ รู้มั้ย ฉันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะ Home Is the Place (2009)
Like Diana or Audrey Hepburn to be a princess who contributes to world peace.เหมือนเจ้าหญิงไดอาน่า หรือ ออเดร แฮบเบิร์น ที่เป็นเจ้าหญิง ที่ทุ่มเทให้กับสันติภาพ ความสงบสุข Episode #1.2 (2009)
Like Diana or Audrey Hepburn, be a princess who contributes to world peace.เหมือน ไดอาน่า หรือ Audrey Hepburn เจ้าหญิงที่จะนำความสันติสุขให้แก่โลก Episode #1.6 (2009)
MAY HAVE CONTRIBUTED TO SOME RECENT DIFFICULTIESอาจจะส่งผลถึงความยากลำบากเมื่อไม่นานมานี้ Valley Girls (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contributeA generous man contributed some two billion yen to charity.
contributeA power failure contributed to the confusion in the hall.
contributeAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
contributeClear foresight contributed greatly to his success.
contributeEinstein's theories contributed greatly to modern science.
contributeHe contributed a lot of money for the sake of art.
contributeHe contributed a lot of money to the charity.
contributeHe contributed a lot of money to the hospital.
contributeHe contributed fifty dollars to the project.
contributeHe contributed much money of his own accord.
contributeHe contributed much money to relieving the poor.
contributeHe contributed much to the development of the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงขัน[V] contribute, See also: offer money, take a share in the expenses, Example: ผู้บัญชาการตำรวจออกโรงให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีนายบ่อนไหนมาลงขันย้ายผู้กำกับ, Thai definition: เอาเงินใส่ลงในขัน เพื่อช่วยในงานต่างๆ
ยก[V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute   FR: contribuer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRIBUTE    K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contribute    (v) (k @1 n t r i1 b y uu t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投稿[tóu gǎo, ㄊㄡˊ ㄍㄠˇ, 稿] contribute [Add to Longdo]
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contribute \Con*trib"ute\, v. i.
   1. To give a part to a common stock; to lend assistance or
    aid, or give something, to a common purpose; to have a
    share in any act or effect.
    [1913 Webster]
 
       We are engaged in war; the secretary of state calls
       upon the colonies to contribute.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To give or use one's power or influence for any object; to
    assist.
    [1913 Webster]
 
       These men also contributed to obstruct the progress
       of wisdom.              --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contribute \Con*trib"ute\, v. t. [imp. & p. p. {Contributed}; p.
   pr. & vb. n. {Contributing}.] [L. contributus, p. p. of
   contribuere to bring together, to add; con- + tribuere to
   grant, impart. See {Tribute}.]
   To give or grant i common with others; to give to a common
   stock or for a common purpose; to furnish or suply in part;
   to give (money or other aid) for a specified object; as, to
   contribute food or fuel for the poor.
   [1913 Webster]
 
      England contributes much more than any other of the
      allies.                 --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contribute
   v 1: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet
      to the company"; "The music added a lot to the play"; "She
      brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
      light note to the program" [syn: {lend}, {impart},
      {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}]
   2: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
     {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]
   3: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead
     to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}]
   4: provide; "The city has to put up half the required amount"
     [syn: {put up}, {contribute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top