Search result for

contribute to

(35 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contribute to-, *contribute to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribute to[PHRV] บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute to[PHRV] ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to[PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
contribute towards[PHRV] บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ (เงินหรือเวลา)
contribute towards[PHRV] ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards[PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I will not contribute to his overdose.ในเวลาที่ฉันเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง Phoenix (2009)
I would want you to consider everyone who could contribute to their survival.ฉันต้องการให้คุณพิจารณาทุกคน ที่มีส่วนทำให้พวกเขามีชีวิตรอด Light (2009)
But the United States government is not going to contribute to it with unsupported accusations, theories and hypothetical flights of fancy.แต่ทางรัฐบาลสหรัฐ จะไม่แสดงความรับผิดชอบ ต่อเรื่องนี้ ถ้าปราศจากข้อสนับสนุน ในทางทฤษฎี และสมมุติฐานนั้นต้องค้าน กับจินตนาการด้วย White to Play (2009)
All you have to do is contribute to their salon's art collection as a fee, so...ที่เธอต้องทำคือให้การสนับสนุนแก่งานคอเลคชั่นศิลปะประจำปี นี่ค่าธรรมเนียม ฉะนั้น... The Lost Boy (2009)
Did mr. Youk's a. L.S. Contribute to his death at all?บอกหน่อยครับหมอดราโกวิคโรคกล้ามเนื้อ เสื่อมสภาพของคุณย้าคมีส่วนทำให้เค้าตายรึเปล่า You Don't Know Jack (2010)
You contribute to fattening me up. Okay.นายต้องทำให้ผมจำนาย ได้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วล่ะ โอเึค Slight of Hand (2010)
Let Mr. Bryan Ryan contribute to the marketplace of ideas.ให้คุณไบรอัน ไรอัน เสนอไอเดียให้เด็กๆ Dream On (2010)
Now, since I don't like touching other people's coins and I refuse to contribute to the devaluation of the word "genius" here I am.แตะเหรียญคนอื่น และไม่เห็นด้วยกับการดูถูก ความหมายของคำว่า อัจฉริยะ The Einstein Approximation (2010)
So once in a while, you should also contribute to the family.ดังนั้น ฉันอยากให้เวลานี้ แกทำประโยชน์ให้ครอบครัวบ้าง Episode #1.5 (2010)
You've done everything to contribute to the problem, and now you hang on using my weak spot?คุณต่างหากที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ และตอนนี้คุณก็กำลังหาประโยชน์ จากจุดอ่อนของฉัน? Episode #1.14 (2010)
No, I'm here same as everyone else, to contribute to your reelection campaign.เพื่อมาร่วมรณรงค์ การหาเสียงเลือกตั้งของคุณ All In (2012)
What do you really contribute to this family?เธอทำอะไรเพื่อครอบครัวเราบ้าง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contribute toI appeal to you to contribute to the new clinic.
contribute toLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.
contribute toLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.
contribute toMaintaining a high salt diet may contribute to high blood pressure.
contribute toMusic and art can greatly contribute to the enjoyment of life.
contribute toScience and art must contribute to the promotion of human welfare.
contribute toSince many organizations are putting effort into recycling in order to restore the natural environment, why won't you contribute to reforestation?
contribute toThe construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.
contribute toThe robots are sure to contribute to the world.
contribute toWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยเสด็จพระราชกุศล[ADV] contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
มีส่วนช่วย[V] contribute to, See also: be conducive to, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
มีส่วนช่วย[v. exp.] (mī suan chūay) EN: contribute to ; be conducive to   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] contribute to funeral expenses [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] contribute to a feast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top