Search result for

density

(75 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -density-, *density*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
density[N] ความหนาแน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
densityความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
densityความหนาแน่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
densityความหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
density basementหินฐานต่างความหนาแน่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
density functionฟังก์ชันความหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
density indexดัชนีความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
density of populationความหนาแน่นของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
density of populationความหนาแน่นของประชากร [ดู population density] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
density of population per unit of cultivable areaความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
density of the agricultural population per unit of cultivable areaความหนาแน่นของประชากรภาคเกษตรต่อหน่วยพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
densityความหนาแน่น, ปริมาณมวลสารที่มีอยู่ใน 1 หน่วยปริมาตร  ใช้สัญลักษณ์ ρ  มีหน่วยเป็น kg m-3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Density Gradientความหนาแน่นต่างกัน,ความหนาแน่นของสาร [การแพทย์]
Density Index ดัชนีความหนาแน่น
เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชากรกับพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่ คำนวณได้จากจำนวน ประชากรทั้งหมดหารด้วยจำนวนพื้นที่ที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Density Inhabited District เขตที่อยู่หนาแน่น
มักหมายถึงประชากรในเขตเมือง ซึ่งถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นกว่าเขตอื่นของประเทศ เช่น เขตมหานคร (metropolitan) เขตนครหลวง (conurbation) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Density Methodวิธีหาความหนาแน่น [การแพทย์]
Density of snowความแน่นของหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Density, Bulkค่าความหนาแน่นปรากฏ,บัลคเดนซิตี้ [การแพทย์]
Density, Buoyantความหนาแน่นในการลอยตัว,ความหนาแน่นสำหรับการลอยตัว [การแพทย์]
Density, Chargeความหนาแน่นของประจุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
- "My people's density is my density."- ความ"หนาแน่น" ของประชาชน คือ ความ"หนาแน่น"ของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง The Happening (2008)
Well, we've chosen these areas for maximum population density, so the ratio could be as high as 80%.เราเลือกที่นี่ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นที่สุด อัตราการสูญเสีย อาจสูงถึง 80% เลยครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย Ben 10: Alien Swarm (2009)
Based on the density of the image, it's most likely Nile stone.ตามค่าความหนาแน่นของภาพ มันดูคลับคล้ายก้อนหินแม่น้ำไนล์ A Night at the Bones Museum (2009)
It's called Sagittarius A, it's located in the center of our galaxy, and it has the density of 40 Suns.ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็คซี่ของเรา มีความหนาแน่นของดวงอาทิตย์ 40 ดวง Football, Feminism and You (2009)
Bone density would indicate that all four digits came from the same person.ความหนาแน่นของกระดูกน่าจะแสดงให้เห็น ว่าทั้งสี่มาจากคนๆเดียวกัน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
THERE WERE TINY VARIATIONS IN DENSITY FROM PLACE TO PLACE.มันถูกเรียกว่า ดับลยูแมป, Beyond the Darkness (2010)
Judging by the bone density, John Doe was in his 30s when he died.พิจารณาจากความหนาแน่นของกระดูก ชายนิรนาม อายุ 30 ตอนเขาตาย Ball and Chain (2010)
PHOSPHATE ROCK, GOT A DENSITY OF 1.52,หินฟอสเฟต ความหนาแน่น 1.52 The Expendables 2 (2012)
Osteon density of the victim's femur suggests mid-40s.การเสื่อมของกระดูกต้นขา บ่งว่าผู้ตายอายุ40กลางๆ The Gunk in the Garage (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
densityA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
densityA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
densityJapan has a high population density.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนาแน่น[N] density, Example: ข้อมูลที่บรรจุในเทปที่มีความหนาแน่นระหว่าง 800 บีพี ไอ (BPI) ถึง 1,600 บีพี ไอ (BPI)
ความหนาแน่นของประชากร[N] density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนาแน่น[n.] (khwām nānaen) EN: density   FR: densité [f]
ความหนาแน่นของประชากร[n. exp.] (khwām nānaen khøng prachāchon) EN: density of population   FR: densité de population [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DENSITY    D EH1 N S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
density    (n) (d e1 n s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodendichte {f}density of soil [Add to Longdo]
Dichtefunktion {f}density function [Add to Longdo]
Dichteströmung {f}density current [Add to Longdo]
Dichteverhältnis {n}density ratio [Add to Longdo]
Niederschlagsdichte {f}density of precipitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] (n) {comp} data density; packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] (n) {comp} track density [Add to Longdo]
ビット密度[ビットみつど, bitto mitsudo] (n) {comp} bit density; recording density [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[, pi-kureberume-ta] (n) {comp} density meter; peak level meter [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] (n) {comp} loading density [Add to Longdo]
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] (n) {comp} probability density [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密度[mì dù, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] density; thickness [Add to Longdo]
密度波[mì dù bō, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄅㄛ, ] density wave [Add to Longdo]
密度计[mì dù jì, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] density gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density [Add to Longdo]
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] loading density [Add to Longdo]
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density [Add to Longdo]
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF) [Add to Longdo]
記録密度[きろくみつど, kirokumitsudo] bit density, recording density, packing density [Add to Longdo]
高密度[こうみつど, koumitsudo] high-density [Add to Longdo]
高密度ディスケット[こうみつどディスケット, koumitsudo deisuketto] high-density diskette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Density \Den"si*ty\ (d[e^]n"s[i^]*t[y^]), n. [L. densitas; cf.
   F. densit['e].]
   1. The quality of being dense, close, or thick; compactness;
    -- opposed to {rarity}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The ratio of mass, or quantity of matter, to
    bulk or volume, esp. as compared with the mass and volume
    of a portion of some substance used as a standard.
    [1913 Webster]
 
   Note: For gases the standard substance is hydrogen, at a
      temperature of 0[deg] Centigrade and a pressure of 760
      millimeters. For liquids and solids the standard is
      water at a temperature of 4[deg] Centigrade. The
      density of solids and liquids is usually called
      specific gravity, and the same is true of gases when
      referred to air as a standard.
      [1913 Webster]
 
   3. (Photog.) Depth of shade. --Abney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 density
   n 1: the amount per unit size [syn: {density}, {denseness}]
   2: the spatial property of being crowded together [syn:
     {concentration}, {density}, {denseness}, {tightness},
     {compactness}] [ant: {dispersion}, {distribution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top