หรือคุณหมายถึง denseneß?
Search result for

denseness

(5 entries)
(0.1348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denseness-, *denseness*, densenes
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denseness    (n) (d e1 n s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fá, ㄈㄚˊ, ] denseness of grass-foliage [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] denseness of clouds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denseness \Dense"ness\, n.
   The quality of being dense; density.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denseness
   n 1: the quality of being mentally slow and limited [syn:
      {denseness}, {dumbness}, {slow-wittedness}]
   2: the spatial property of being crowded together [syn:
     {concentration}, {density}, {denseness}, {tightness},
     {compactness}] [ant: {dispersion}, {distribution}]
   3: the amount per unit size [syn: {density}, {denseness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top