Search result for

เค้น

(29 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เค้น-, *เค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค้น[V] force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด
เค้น[V] press, See also: stress, squeeze, crush, choke, throttle, strangle, Syn. บีบ, กด, รีด, Example: นายแพทย์เค้นหนองออกมาจากฝี, Thai definition: บีบเน้นลงไปโดยแรง
เค้นคอ[V] press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai definition: บังคับเอา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เค้นก. บีบเน้นลงไปโดยแรง เช่น เค้นผลไม้ให้น่วม เค้นฝีให้หนองออก เค้นคอให้ยอมหรือให้ตาย, โดยปริยายหมายถึงบีบบังคับหรือฝืนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เค้นเอาความลับออกมา เค้นหัวเราะ.
สกัดเค้นหรือแยกเอาออกมา เช่น สกัดนํ้ามัน สกัดน้ำหอมจากดอกกุหลาบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expiration, Forceเค้นหายใจออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kent!เค้นท์! Hothead (2001)
Kent!เค้นท์! Vantage Point (2008)
- Well, find out what he knows.- เค้นดูว่าเขารู้อะไรบ้าง Pineapple Express (2008)
Well, she's not here. She's probably already in Harken Square.อืม เธอมไม่ได้อยู่ที่นี่ บางทีเธอ อาจอยู่ที่ ฮาเค้น แสคว์ City of Ember (2008)
You said first thing you would do once you had Whistler was to get the rest of the coordinates.ไหนว่าสิ่งแรกที่จะทำถ้าได้วิสเล่อร์ไปคือเค้นเอาพิกัดที่เหลือ The Art of the Deal (2008)
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน Home (2009)
10:00 a. m., had all sorts of questions about the company I keep, or kept.10: 00 น. พวกนั้นพยายามเค้นเรื่องเกี่ยวกับคอมพานีที่ฉันรู้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Everything that you've done today is for personal revenge?ทุกๆอย่างที่เกิดในวันนี้ คือการเเก้เเค้นส่วนตัวหรอ? Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
it's now the Drakensberg mountains of KwaZulu-Natal.ตอนนี้เป็น "ภูเขาดราเค้นสเบิร์ก" แห่งควาซูลู ประเทศเนปาล 2012 (2009)
You happen to be the most qualified interrogator we've got.นายเป็นคนที่จะสามารถเค้นเอาความจริงได้ดีที่สุดที่เรามี On the Head of a Pin (2009)
Tom, the cops were really grilling me.ทอม ตำรวจนะเค้นฉันอย่างนัก Mama Spent Money When She Had None (2009)
You may be known as clark kent now, but one day you'll be known as sup...ตอนนี้ทุกคนรู้จักคุณในนามคล้าร์ก เค้นท์ แต่วันหนึ่ง คุณจะ เป็นที่รู้จักในชื่อ ซุป.. Legion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
เค้นคอ[v. exp.] (khen khø) EN: strangle   FR: étrangler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw from[PHRV] คาดคั้นจาก, See also: เค้นจาก
pump out[PHRV] เค้น, See also: รีด
thrash out[PHRV] คาดคั้น, See also: เค้นออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
re-strain(รีสเทรน') vt.,vi. รัดอีก,ทำให้ตึงเครียดอีก,เค้นอีก,กรองอีก,บีบอีก
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
throttle(ธรอท'เทิล) n. ลิ้นบังคับของเหลว,ลิ้นบังคับอากาศ,ลิ้นบังคับกระแส. vt. เค้นคอ,บีบคอ,ฆ่าบีบคอ,อุด,จุก,บีบ,บีบรัด,บีบคั้น,กดบีบ., See also: throttler n., Syn. choke,strangle,stifle

English-Thai: Nontri Dictionary
strangle(vt) บีบคอ,รัดคอ,เค้นคอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top