ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulg

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulg-, *bulg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge[VI] นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
bulge[N] ส่วนที่นูน, See also: ส่วนที่พอง, ส่วนที่โปน, Syn. bump
Bulgaria[N] บัลแกเรีย
Bulgaria[N] ประเทศบัลแกเรีย
bulge out[PHRV] โป่ง, See also: พองออก, พอง, ป่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulgaria(บูลแกร'เรีย) n. ประเทศบัลแกเรีย
bulgarian(บูลแกร'เรียน) n.ชาวบัลแกเรีย,ภาษาบัลแกเรีย. adj. เกี่ยวกับบัลแกเรีย
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgeลักษณะบัลจ์ [การแพทย์]
Bulgingปูดออก,การโป่ง,โป่งพอง [การแพทย์]
Bulging Signมีน้ำ [การแพทย์]
Bulging, Forewardโป่งมาทางด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once there were on a plane an Englishman, a Bulgarian, a Frenchman and a Serbian.เมื่อมีอยู่บนเครื่องบินอังกฤษ, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศสและเซอร์เบีย Idemo dalje (1982)
On a plane were a Frenchman, an American, a Bulgarian and a Serbian...บนเครื่องบินเป็นชาวฝรั่งเศส, ชาวอเมริกัน, บัลแกเรียและเซอร์เบีย... Idemo dalje (1982)
- Bulgarian.- บัลแกเรียน A Short Film About Love (1988)
Bulgarian?บัลแกเรียนเหรอ? A Short Film About Love (1988)
We had two Bulgarians in the orphanage.เรามีเด็กกำพร้าที่เป็นคนบัลแกเรียนสองคน A Short Film About Love (1988)
You know what optical poptitude is? It's bulging eyeballs, so...คุณคงนึกออกใช่มั้ย ว่าตาถลนเป็นยังไง Punchline (1988)
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา Basic Instinct (1992)
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง The Nightmare Before Christmas (1993)
Patrol picked him up two blocks away. He only speaks bulgarian. Now we're waiting on a translator.สายตรวจจับมาได้ไม่ไกลจากที่นี่ เขาพูดภาษาบูลการ์เรียน เรากำลังคอยล่ามอยู่ Lost Son (2004)
They know me as 'The Meanest Man in Bulgwang district.'พวกเขารู้ว่าฉันเป็น ' ผู้ชายที่มีความหมายที่สุด ในเขต Bulgwang ' My Wife Is a Gangster 3 (2006)
That only works on the Bulgasari.มันจะได้ผลกับ บูลกาซารี Dasepo Naughty Girls (2006)
Bulgasari: the King of Yang*บูลกาซารี : ราชาแห่งหยาง* Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgThe Balkan Mountain range runs across Bulgaria from west to east.
bulgHer pockets were bulging with walnuts.
bulgBill is really fighting the battle of the bulge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน[V] swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
ป่อง[ADJ] bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
พลุ้ย[V] stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai definition: ยื่นออกมา
พลุ้ย[ADJ] bulgy, See also: embonpoint, potbellied, paunchy, Syn. ยุ้ย, Example: พระอินทร์ของศาสนาพรามหณ์สมัยพระเวทมีท้องพลุ้ยอย่างพวกฮินดู, Thai definition: ยื่นออกมา
พุงโร[N] bulging, See also: swelling out, bellying out, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่า เป็นตาลขโมย, Thai definition: ท้องพลุ้ยเพราะเป็นโรค
ปูด[ADJ] swollen, See also: bulging, bulgy, Syn. บวม, โป่ง, ป่อง, พอง, นูน, โหนก
โปน[ADJ] protrusive, See also: bulgy, distended, enlarged, protuberant, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: แกมีดวงตาที่โปนออกมานอกเบ้า จมูกแบนใหญ่ ทำให้ใบหน้านั้นน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก, Thai definition: ที่นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
ลูกหนู[N] biceps, See also: bulge of a muscle, Thai definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
โน[v.] (nō) EN: swell out ; bulge ; protrude   FR: enfler ; gonfler
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint   FR: embonpoint [m]
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel   FR: saillir ; dépasser
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant
ป่อง [v.] (pǿng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out   
ประเทศบัลแกเรีย = ประเทศบัลกาเรีย[n. prop.] (Prathēt Bankaērīa = Prathēt Bankārīa) EN: Bulgaria   FR: Bulgarie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULGE    B AH1 L JH
BULGED    B AH1 L JH D
BULGES    B AH1 L JH IH0 Z
BULGER    B AH1 L G ER0
BULGING    B AH1 L JH IH0 NG
BULGRIN    B UH1 L G R IH0 N
BULGARIA    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0
BULGARIAN    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 N
BULGARIANS    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 N Z
BULGARIA'S    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulge    (v) bˈʌlʤ (b uh1 l jh)
bulged    (v) bˈʌlʤd (b uh1 l jh d)
bulges    (v) bˈʌlʤɪz (b uh1 l jh i z)
bulging    (v) bˈʌlʤɪŋ (b uh1 l jh i ng)
Bulgaria    (n) bˈʌlgˈɛəʴrɪəʴ (b uh1 l g e@1 r i@)
Bulgarian    (n) bˈʌlgˈɛəʴrɪəʴn (b uh1 l g e@1 r i@ n)
Bulgarians    (n) bˈʌlgˈɛəʴrɪəʴnz (b uh1 l g e@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保加利亚[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria, #15,689 [Add to Longdo]
保语[Bǎo yǔ, ㄅㄠˇ ㄩˇ, / ] Bulgarian language [Add to Longdo]
胀起[zhàng qǐ, ㄓㄤˋ ㄑㄧˇ, / ] bulge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulgarien [geogr.]Bulgaria (bg) [Add to Longdo]
Bulgare {m}; Bulgarin {f}Bulgarian [Add to Longdo]
bulgarisch {adj}Bulgarian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
バルジ[, baruji] (n) bulge [Add to Longdo]
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945) [Add to Longdo]
ブルガリア[, burugaria] (n) Bulgaria; (P) [Add to Longdo]
ブルガリア語[ブルガリアご, burugaria go] (n) Bulgarian (language); Bulgar [Add to Longdo]
ブルグル;ブルグァ[, buruguru ; burugua] (n) Bulgur (parched, crushed wheat) [Add to Longdo]
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor [Add to Longdo]
圧面;癋見;べし見[べしみ, beshimi] (n) beshimi; noh mask with a slanted mouth, bulging eyes and large nostrils [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top