ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulge out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulge out-, *bulge out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge out[PHRV] โป่ง, See also: พองออก, พอง, ป่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They seem to bulge out.เหมือนมันจะพองออกมาเลย Me Too, Flower! (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel   FR: saillir ; dépasser

Japanese-English: EDICT Dictionary
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
目が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) (See 芽が出る・めがでる・2) to have luck on one's side; to get lucky; (2) (See 目の玉が飛び出る) to have one's eyes bulge out of one's head (with surprise) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulge out
   v 1: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
      {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top