Search result for

deficiency

(56 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deficiency-, *deficiency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deficiency[N] ความขาดแคลน, Syn. insufficiency, scantness, Ant. abundance, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
mental deficiencyความบกพร่องของอำนาจจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiencyความขาดตกบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency diseaseโรคขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency reserveเงินสำรองส่วนขาด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency, mental; defective, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficiencyภาวะพร่อง [TU Subject Heading]
Deficiencyภาวะพร่อง,การขาด [การแพทย์]
deficiencydeficiency, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deficiency diseasesโรคขาดสารอาหาร [TU Subject Heading]
Deficiency Diseasesโรคขาดอาหาร [การแพทย์]
Deficiency of Calcificationการขาดแคลนแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Deficiency Symptomอาการขาดแคลน [การแพทย์]
Deficiency, Acquiredการบกพร่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Deficiency, Inheritedการบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Deficiency, Primary and Secondaryการขาดเพราะกินไม่พอหรือเพราะมีโรคอื่นๆด้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has calcium deficiency.เขาขาดแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}Severe B12 deficiency could cause all her symptoms.การขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของอาการทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง Dying Changes Everything (2008)
It's okay, B12 deficiency can cause sudden...ไม่เป็นไร การขาด B12 อาจทำให้เกิด... Dying Changes Everything (2008)
Immunoglobulin "A" deficiency.การขาด อิมมูโนกลอบูลินเอ (สารยับยั้งแบคทีเรีย) Dying Changes Everything (2008)
She had a vitamin deficiency, and we corrected it,เธอมีอาการขาดวิตามิน แล้วเราก็รักษามันแล้ว Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
You collapsed from a lack of sleep and a deficiency of carbohydrates.คุณหมดสติเพราะว่านอนน้อยไป.. ..และขาดคาร์โบไฮเดรต Episode #1.3 (2009)
Or if you wanted to treat any number of immune deficiency disorders.หรือถ้าคุณอยากใช้ ในการรักษาโรคใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ของภูมิคุ้มกันร่างกาย Snakehead (2009)
She has some sort of immune deficiency disorder?เธอเป็นโรคบางอย่าง ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ผิดปกติรึเปล่า? Snakehead (2009)
Matt Jarvis suffers from a rare immune deficiency disorder.แมต จาร์นิส ทุกข์ทรมานจาก การทำงานผิดปกติของ ภูมิคุ้มกันร่างกาย Snakehead (2009)
We turned up more financial records at his shop that trace back to six other patients with immune deficiency.เราค้นพบประวัติ ทางการเงินของร้านเขา แกะรอยย้อนหลังไปหาคนไข้ อีก 6 รายที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน Snakehead (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deficiencyBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวยากหมากแพง[N] dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ตำหนิ[N] defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFICIENCY    D AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deficiency    (n) (d i1 f i1 sh @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangel {m} | Mängel {pl}deficiency | deficiencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
ヒト免疫不全ウイルス;人免疫不全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis [Add to Longdo]
過不及[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency [Add to Longdo]
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, / ] deficiency; deficit, #5,800 [Add to Longdo]
缺失[quē shī, ㄑㄩㄝ ㄕ, ] deficiency; shortcoming; hiatus, #9,056 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deficiency \De*fi"cien*cy\, n.; pl. {Deficiencies}. [See
   {Deficient}.]
   The state of being deficient; inadequacy; want; failure;
   imperfection; shortcoming; defect. "A deficiency of blood."
   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]
 
      [Marlborough] was so miserably ignorant, that his
      deficiencies made him the ridicule of his
      contemporaries.             --Buckle.
   [1913 Webster]
 
   {Deficiency of a curve} (Geom.), the amount by which the
    number of double points on a curve is short of the maximum
    for curves of the same degree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deficiency
   n 1: the state of needing something that is absent or
      unavailable; "there is a serious lack of insight into the
      problem"; "water is the critical deficiency in desert
      regions"; "for want of a nail the shoe was lost" [syn:
      {lack}, {deficiency}, {want}]
   2: lack of an adequate quantity or number; "the inadequacy of
     unemployment benefits" [syn: {insufficiency}, {inadequacy},
     {deficiency}] [ant: {adequacy}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top