Search result for

กรมธรรม์

(46 entries)
(0.1778 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรมธรรม์-, *กรมธรรม์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมธรรม์[N] insurance policy, See also: contract, document binding, Example: การประกันภัยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดของกรมธรรม์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน
กรมธรรม์ประกันภัย[N] casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมธรรม์(กฺรมมะทัน) น. เอกสารสัญญาซึ่งทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เอกสารที่ทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน สัญญาขายฝากที่ไร่ที่สวน, คำนี้เรียกเต็มว่า สารกรมธรรม์ หรือย่อว่า สารกรม, บางทีเรียกเพียงคำเดียวว่า กรม ก็มี เช่น กู้หนี้ถือสีนกันเข้าชื่อในกรมหลายคน (สามดวง).
กรมธรรม์ประกันภัยน. ตราสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นหลักฐานการรับประกันภัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
group annuityกรมธรรม์กลุ่มแบบเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined liability policyกรมธรรม์ความรับผิดร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party only policyกรมธรรม์ความรับผิดเฉพาะบุคคลภายนอก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
umbrella liability policyกรมธรรม์ความรับผิดแบบครอบคลุม มีความหมายเหมือนกับ umbrella cover ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess of loss policyกรมธรรม์ความเสียหายส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference in conditions policyกรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unit-Linked Life Insurance Policyกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต [ตลาดทุน]
Insurance policiesกรมธรรม์ประกันภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two old watches, insurance policies and my kid's baby teeth.มีนาฬิกาเก่า 2 เรือน กรมธรรม์ประกัน และฟันน้ำนมของลูกฉัน Fírinne (2010)
I'm tellin' you, Biggie, if we open a policy bank, we can centralize where runners report bets, we can hire more people, and we can triple our profits.ผมกำลังจะบอกคุณนะ บิกกี้ ถ้าเราเปิดกรมธรรม์ธนาคาร เราสามารถรวมศูนย์รับเดิมพัน เราจะจ้างคนเพิ่มได้ และเพิ่มผลกำไรเป็นสามพัน Dentist of Detroit (2011)
Your brother Rolf had a life insurance policy.รอล์ฟพี่ชายคุณมี กรมธรรม์ประกันชีวิต The Three Bad Wolves (2011)
Were you going to use your insurance?คุณจะใช้กรมธรรม์จ่ายรึเปล่า A Family Affair (2012)
and you rape the other motorist's insurance policy and you get benefits for the rest of your life.และคุณก็ปล้นกรมธรรม์ ของคนขับรถคนอื่น และคุณก็ได้สินไหม ไปตลอดชีวิต Episode #18.3 (2012)
So it could be that Quinn's an insurance policy against that information ever becoming public.ฉะนั้น.. มันอาจจะเป็นไปได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัยของควินน์ จะขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยกลายมาเป็นของสาธารณะชนน่ะสิ Broken Hearts (2012)
An insurance policy?กรมธรรม์ประกันภัยงั้นเหรอ? Broken Hearts (2012)
If there's pee on the policy, they'll think he's incontinental and flag it!ถ้ามีกลิ่นฉี่ติดกรมธรรม์ บริษัทจะคิดว่า เขาอยู่ในสภาพไม่เต็มเต็งแล้วจะไม่จ่าย Pain & Gain (2013)
'Cause their insurance policy makes ours look like crap.เพราะกรมธรรม์ประกันภัยของพวกเขาดีกว่าของเราเยอะน่ะสิ Pilot (2013)
I wish that I could expedite the claim on your wife's policy, but I'm afraid it won't be fully processed until the criminal investigation is closed.ผมหวังว่าผมจะสามารถเร่งคำร้อง เรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตของภรรยาคุณได้ แต่ผมเกรงว่าคงเร่งไม่ได้อย่างเต็มที่ Illumination (2013)
I could set up a life insurance policy to make sure that your baby is taken care of in the unlikely event of another tragedy.ผมสามารถตั้ง กรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณจะได้รับการดูแล ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีก Illumination (2013)
I have an insurance policy in place.กรมธรรม์อยู่ในที่ๆหนึ่ง Let the Games Begin (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding   FR: police d'assurance [f]
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[n. exp.] (krommathan kamnot mūnlakhā) EN: valued policy ; valued insurance   
กรมธรรม์กำหนดเวลา[n. exp.] (krommathan kamnot wēlā) EN: time policy ; time insurance   
กรมธรรม์ขนส่งเที่ยวเดียว[n. exp.] (krommathan khonsong thīo dīo) EN: voyage policy ; voyage insurance   
กรมธรรม์คุ้มครองรวม[n. exp.] (krommathan khumkhrøng rūam) EN: blanket policy ; blanket insurance   
กรมธรรม์ประกันชีวิต[n. exp.] (krommathan prakan chīwit) EN: life insurance policy ; life assurance policy   
กรมธรรม์ประกันภัย[n. exp.] (krommathan prakanphai) EN: casualty insurance policy ; insurance policy   
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (krommathan prakanphai thāng thalē) EN: marine insurance policy   
กรมธรรม์ประกันภัยรวม[n. exp.] (krommathan prakanphai rūam) EN: comprehensive policy   
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย[n. exp.] (krommathan prakan akkhīphai) EN: fire insurance policy   

English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policy[N] กรมธรรม์ประกันภัย, Syn. insurance policy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee,assurance
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย,ประกัน vi. รับประกัน,ออกกรมธรรม์
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy

English-Thai: Nontri Dictionary
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
motor policy (n ) กรมธรรม์รถยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top