Search result for

น้อยกว่า

(53 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้อยกว่า-, *น้อยกว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยกว่า[CONJ] less than, Ant. มากกว่า, Example: ดาวเรืองสวยน้อยกว่าทานตะวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decrease, Markedน้อยกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Decrease, Slightน้อยกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]
Moderate Decreaseน้อยกว่าปกติขั้นปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think your little virgin's making a break for it. Ugh!ผมคิดว่าของคุณมันเล็กน้อยกว่าการเสียความบริสุทธิ์นะ ฮึ There Might be Blood (2008)
I thought this way was less insane.ฉันคิดว่าวิธีนี้ น่าจะฟังดูบ้าน้อยกว่า Not Cancer (2008)
The head and heart make less than no sense.หัวกับหัวใจยิ่งน่าสมเหตุสมผลน้อยกว่า Not Cancer (2008)
- Normal WBC makes that less likely.ผลเลือดปกติสีขาวที่ทำให้มีโอกาสน้อยกว่า Birthmarks (2008)
Diameter is at least eight centimeters.เส้นผ่าศุนย์กลางน้อยกว่า 8ซ.ม. Birthmarks (2008)
A number this high means you have less time than you thought.หมายความว่าคุณมีเวลาเหลือน้อยกว่า ที่คุณคิด Lucky Thirteen (2008)
Maybe a little more than you, maybe a little less.บางทีอาจจะมากกว่าคุณนิดหน่อย บางทีก็น้อยกว่านิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
$100 buy in. Less than seven means the next seven days.พนัน 100 เหรียญน้อยกว่าเจ็ดวัน\ หมายถึงเจ็ดวันข้างหน้า Joy (2008)
Means you're here about someone even younger dying even faster.หมายความว่าคุณอยู่ที่นี่\ พร้อมกับเรื่องของคนไข้บางคนที่อายุน้อยกว่า\ และกำลังจะตายเร็วกว่า Emancipation (2008)
While the treatment is safe and painless.ในขณะที่การรักษา ปลอดภัยและเจ็บน้อยกว่า Last Resort (2008)
You're heavily outnumbered, Anakin.เจ้ามีกำลังพลน้อยกว่าพวกมันมาก อนาคิน Downfall of a Droid (2008)
We're outgunned. Get us out of here.เรามีน้อยกว่ามัน เผ่นกันเถอะ Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยกว่า[adv.] (nøi kwā) EN: less   FR: moins
น้อยกว่า ...[adv.] (nøi kwā ...) EN: less than ...   FR: moins que ... ; inférieur à ... ; moindre que ...

English-Thai: Longdo Dictionary
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), Syn. drop below
drop off[PHRV] ต่ำกว่า, See also: น้อยกว่า
fewer[ADJ] น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
get below[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), See also: ต่ำกว่า (จำนวน), Syn. drop below
less[ADV] น้อยกว่า, Syn. lesser, fewer, Ant. more, more than
less[ADJ] น้อยกว่า, See also: ลดลงกว่า
lower[ADJ] ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ), See also: น้อยกว่า
farty[SL] น้อยกว่าที่ควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง

English-Thai: Nontri Dictionary
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
less(n) จำนวนที่น้อยกว่า
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesser(n) สิ่งที่น้อยลง,สิ่งที่น้อยกว่า
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ,ต่ำกว่าปกติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
less than (adj ) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じゃく, jaku] (adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
以下[いか, ika] Thai: น้อยกว่า English: less than

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
wenigerน้อยกว่า
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,
weniger alsต่ำกว่า, น้อยกว่า เช่น Er ißt weniger als ich. เขากินน้อยกว่าฉัน

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top