Search result for

aven

(101 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aven-, *aven*
Possible hiragana form: あう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenge[VI] แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น
avenge[VT] แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น, Syn. revenge, requite, ertaliate
avenue[N] ถนนใหญ่, See also: ถนนสายหลัก, Syn. street, boulevard, road
avenue[N] วิธีการ, See also: ลู่ทาง, Syn. way, method, mode
avenge of[PHRV] แก้แค้นให้กับ, See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
avenge on[PHRV] แก้แค้น, Syn. revenge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
avens(แอฟ'วินซ) n., (pl. -ens) ต้นไม้จำพวก Geum (having yellow, white)
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
fifth avenueถนนสายที่ 5 ในกรุงนิวยอร์ก

English-Thai: Nontri Dictionary
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
avenue(n) ถนนหลวง
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
graveness(n) ความเอาการเอางาน,ความขึงขัง,ความสำคัญ,ความรุนแรง,ความร้ายแรง
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aven; cenoteปล่องหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
1100 Hillhouse avenue.1100 Hillhouse avenue New Haven Can Wait (2008)
It drives me down avenues that i wouldn't otherwise-มันทำให้ฉันตกถนน ฉันคิดว่าเป็นอีกอย่าง Not Cancer (2008)
Okay, Trunks- Avenge Uncle Tarble!โอเค ทรังค์ แก้แค้นให้ลุงทาร์เบิ้ลซะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
In any case, we've ruined Yongmun's plans, so we've avenged the chief a little.เอาเถอะ, พวกเราก็ทำแผนของยองมันพัง อย่างน้อยก็ได้แก้แค้นให้หัวหน้าแล้ว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm staying at the Pontchartrain hotel on the avenue.ผมพักอยู่ที่โรงแรม พอนท์ชารต์เทรน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's at 25052nd Street and she's on Avenue X at Cicero.เขาอยุ่ที่ถนนสาย 25052 และเธออยู่ที่ ถนน x ที่ซิเซโร่ The Dark Knight (2008)
He ought to be the eldest son who avenges his father.เขาต้องเป็นลูกชายคนโตที่แก้แค้นให้พ่อของเขา Episode #1.5 (2008)
I will study law and avenge for our father!ผมจะเรียนกฎหมายและแก้แค้นให้พ่อ! Episode #1.5 (2008)
"We will avenge the America wars on the Muslim world.เราจะแก้แค้นอเมริกา ที่ทำกับพวกมุสลิม Body of Lies (2008)
Brighton Beach Avenue.ไบรท์ตัน บีช อเวนิว New York, I Love You (2008)
There will be time for you to avenge your brother after we have taken power.มีเวลาอีกมากสำหรับคุณในการ แก้แค้นให้น้องชายของคุณ หลังจากที่เราได้อำนาจแล้ว 24: Redemption (2008)
I Iive at 210 North Avenue, 23;ฉันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 210 นอร์ท อะเวนิวสายที่ 23 Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avenThis avenue is wide but not very long.
avenNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
avenI'd like to get off at fifth avenue.
avenHe avenged his father.
avenWe walked along an avenue of tall poplars.
avenHe avenged his friend on them.
avenThey explored every avenue in an attempt to avoid war.
avenHe will avenge the people on their oppressor.
avenThe ambulance broke down in the middle of the avenue.
avenThey walked along the avenue, arm in arm.
avenWe walked along an avenue lined with trees.
avenI'd like to do shopping on Fifth Avenue in New York.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
แก้ลำ[V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
โอ๊ต[N] oat, See also: Avena sativa Linn., Syn. ข้าวโอ๊ต, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Avena sativa Linn. ในวงศ์ Gramineae เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ เมล็ดใช้เป็นอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
แก้เผ็ด[V] revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, Example: เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่, Thai definition: ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
ฉากกั้น[n.] (chākkan) FR: paravent [m] ; auvent [m]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajonphai) EN: adventurous   FR: aventureux
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black   FR: noir brillant ; de jais
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendoe) EN: lavender   FR: lavande [f]
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVEN    AA0 V EY1 AH0 N
AVENI    AA0 V EH1 N IY0
AVENT    AA1 V AH0 N T
AVENA    AA0 V EY1 N AH0
AVENEL    AA0 V EY0 N EH1 L
AVENGE    AH0 V EH1 N JH
AVENUE    AE1 V AH0 N UW2
AVENALL    AA0 V EY0 N AA1 L
AVENUES    AE1 V AH0 N UW2 Z
AVENGER    AH0 V EH1 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avenge    (v) (@1 v e1 n jh)
avenue    (n) (a1 v @ n y uu)
avenged    (v) (@1 v e1 n jh d)
avenger    (n) (@1 v e1 n jh @ r)
avenges    (v) (@1 v e1 n jh i z)
avenues    (n) (a1 v @ n y uu z)
avengers    (n) (@1 v e1 n jh @ z)
avenging    (v) (@1 v e1 n jh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aventuringlasur {f}aventurine glaze saturated iron glaze [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アベニュー[, abenyu-] (n) avenue; (P) [Add to Longdo]
アヴィーナサティヴァ[, avi-nasateiva] (n) avena sativa [Add to Longdo]
オーツ[, o-tsu] (n) oat (Avena sativa); oats [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大路[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, ] avenue [Add to Longdo]
复仇[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, / ] avenge; vengeance [Add to Longdo]
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top