Search result for

haven

(58 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haven-, *haven*
Possible hiragana form: はう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haven[VT] จัดที่หลบภัย, See also: จัดที่พักอาศัย
haven[N] ท่าเรือ, See also: ที่จอดเรือ
haven[N] ที่หลบภัย, See also: ที่พักอาศัย, Syn. sanctuary, shelter
haven't[AUX] คำย่อของ have not

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
haven't(แฮฟ'เวินทฺ) have not
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา

English-Thai: Nontri Dictionary
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't.ฉันเปล่า The Choice (2012)
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
If you haven't noticed,หากคุณยังไม่ทันสังเกต New Haven Can Wait (2008)
I haven't started yet.ชั้นยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
I haven't. he--he loved the dress that you are wearing.ฉันยังไม่ได้เริ่ม เขา เขาชอบชุดที่เธอกำลังใส่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Wow. you haven't even said your name.ว้าว คุณยังไม่ได้บอกชื่อคุณเลย Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, no, no. But we haven't talked much this week, so...- เออ ไม่ ไม่เลยนะ เราไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยอาทิตย์นี้ There Might be Blood (2008)
What am I saying? You haven't been shipped offนี่ฉันกำลังพูดอะไรเนี่ย ? There Might be Blood (2008)
You haven't spoken two words to me all week.คุณไม่พูดกับฉันเลยทั้งอาทิตย์ There Might be Blood (2008)
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา There Might be Blood (2008)
No, I haven't, actually. I'm sorry. Okay.ไม่ครับ เราไม่เห็น ขอโทษครับ There Might be Blood (2008)
Oh, you haven't seen anything yet.โอ้, คุณยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
havenActually, I haven't gotten any letters yet.
havenAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
havenAll the people in this world haven't had the advantages that you've had.
havenAre you sure you haven't forgotten anything?
havenAs compared with last summer we haven't had so much rain this year.
havenAs of today, we haven't had an answer from him.
havenBe quick! We haven't much time.
havenDon't hang up; I haven't finished talking to you.
havenDon't throw away this magazine. I haven't read it yet.
havenFor one thing I have no money; for another I haven't the time.
havenFrankly speaking, you haven't tried your best.
havenHaven't Bach-playing pianists become less common of late?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVEN    HH EY1 V AH0 N
HAVENS    HH EY1 V AH0 N Z
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N T
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N
HAVENER    HH AE1 V IY0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haven    (n) (h ei1 v n)
havens    (n) (h ei1 v n z)
haven't    (v) (h a1 v n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
タックス・ヘイブン;タックス・ヘイヴン;タックスヘイブン;タックスヘイヴン[, takkusu . heibun ; takkusu . heivun ; takkusuheibun ; takkusuheivun] (n) tax haven [Add to Longdo]
円顱[えんろ, enro] (n) tonsure; shaven head [Add to Longdo]
休み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
税金避難所[ぜいきんひなんじょ, zeikinhinanjo] (n) tax haven [Add to Longdo]
税金避難地[ぜいきんひなんち, zeikinhinanchi] (n) tax haven [Add to Longdo]
蛸入道[たこにゅうどう, takonyuudou] (n) octopus; man with a bald or shaven head [Add to Longdo]
蛸坊主[たこぼうず, takobouzu] (n) man with a bald or shaven head [Add to Longdo]
剃立て[すりたて;そりたて, suritate ; soritate] (exp) clean shaven; freshly shaven [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haven \Ha"ven\, v. t.
   To shelter, as in a haven. --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haven \Ha"ven\ (h[=a]"v'n), n. [AS. h[ae]fene; akin to D. & LG.
   haven, G. hafen, MHG. habe, Dan. havn, Icel. h["o]fn, Sw.
   hamn; akin to E. have, and hence orig., a holder; or to heave
   (see {Heave}); or akin to AS. h[ae]f sea, Icel. & Sw. haf,
   Dan. hav, which is perh. akin to E. heave.]
   1. A bay, recess, or inlet of the sea, or the mouth of a
    river, which affords anchorage and shelter for shipping; a
    harbor; a port.
    [1913 Webster]
 
       What shipping and what lading 's in our haven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their haven under the hill.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of safety; a shelter; an asylum. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The haven, or the rock of love.    --Waller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haven
   n 1: a shelter serving as a place of safety or sanctuary [syn:
      {haven}, {oasis}]
   2: a sheltered port where ships can take on or discharge cargo
     [syn: {seaport}, {haven}, {harbor}, {harbour}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 haven [havən]
   harbor; harbour; port
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top