ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vindicate

V IH1 N D AH0 K EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vindicate-, *vindicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vindicate(vt) แสดงความบริสุทธิ์, See also: แก้ตัว, แก้ต่าง, Syn. absolve;
vindicate(vt) ปกป้องสิทธิ, See also: แสดงสิทธิ, อ้างสิทธิ, Syn. defend
vindicate(vt) แก้แค้น, Syn. avenge, punish
vindicate to(phrv) แก้ต่างกับ, See also: พิสูจน์ตัวกับ
vindicate for(phrv) อ้างสิทธิ์ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง, แก้ตัว, กู้, พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด, ป้องกัน, แก้แค้น, ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse, extenuate

English-Thai: Nontri Dictionary
vindicate(vt) ป้องกัน, กู้, แก้ตัว, ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A statement, My Lord, which vindicates all of these people...คำสั่ง, พระเจ้าของฉันซึ่ง vindicates ทั้งหมดของคนเหล่านี้ ... In the Name of the Father (1993)
This won't be understood, not now but the Apocalypse to come will vindicate our faith.นี้จะไม่เป็นที่เข้าใจไม่ได้ตอนนี้ แต่คติที่จะมา จะเห็นถึงความเชื่อของเรา Contact (1997)
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ V for Vendetta (2005)
Finding his body is not gonna vindicate us.การเจอศพเขาไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ให้พวกเรา Saw IV (2007)
It'll vindicate my team, Shaw will be exposed.มันจะปกป้องสิทธิของทีมเรา ชอว์จะเป็นคนเผยเรื่องทั้งหมด Chuck Versus the Subway (2010)
It would kind of like vindicate us.มันคือสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเรา Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vindicateHe vindicated his honor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จองเวร(v) revenge, See also: vindicate, be retributive, Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท, Ant. ให้อภัย, อโหสิกรรม, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต หรือจองเวรต่อกัน, Thai Definition: มุ่งพยาบาท
จองเวรจองกรรม(v) vindicate, See also: revenge, be retributive, Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท, Ant. อโหสิกรรม, ให้อภัย, Example: อย่าไปฆ่าเขาเลย ฉันไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใคร, Thai Definition: ผูกอาฆาตพยาบาทไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for
แก้แค้น[kaēkhaēn] (v) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate  FR: venger ; se venger
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VINDICATE V IH1 N D AH0 K EY0 T
VINDICATED V IH1 N D AH0 K EY0 T IH0 D
VINDICATES V IH1 N D IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vindicate (v) vˈɪndɪkɛɪt (v i1 n d i k ei t)
vindicated (v) vˈɪndɪkɛɪtɪd (v i1 n d i k ei t i d)
vindicates (v) vˈɪndɪkɛɪts (v i1 n d i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表白[biǎo bái, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] vindicate, #8,888 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n, vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
言い開く;言開く[いいひらく, iihiraku] (v5k, vt) to justify; to explain; to vindicate [Add to Longdo]
身の証を立てる[みのあかしをたてる, minoakashiwotateru] (exp, v1) to vindicate one's innocence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vindicate \Vin"di*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Vindicated}; p.
   pr. & vb. n. {Vindicating}.] [L. vindicatus, p. p. of
   vindicare to lay claim to, defend, avenge. See {Vengeance}.]
   1. To lay claim to; to assert a right to; to claim. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Is thine alone the seed that strews the plain?
       The birds of heaven shall vindicate their grain.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain or defend with success; to prove to be valid;
    to assert convincingly; to sustain against assault; as, to
    vindicate a right, claim, or title.
    [1913 Webster]
 
   3. To support or maintain as true or correct, against denial,
    censure, or objections; to defend; to justify.
    [1913 Webster]
 
       When the respondent denies any proposition, the
       opponent must directly vindicate . . . that
       proposition.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Laugh where we must, be candid where we can,
       But vindicate the ways of God to man. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To maintain, as a law or a cause, by overthrowing enemies.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To liberate; to set free; to deliver. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am confident he deserves much more
       That vindicates his country from a tyrant
       Than he that saves a citizen.     --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To avenge; to punish; as, a war to vindicate or punish
    infidelity. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       God is more powerful to exact subjection and to
       vindicate rebellion.         --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To assert; maintain; claim. See {Assert}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vindicate
   v 1: show to be right by providing justification or proof;
      "vindicate a claim" [syn: {justify}, {vindicate}]
   2: maintain, uphold, or defend; "vindicate the rights of the
     citizens"
   3: clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with
     supporting proof; "You must vindicate yourself and fight this
     libel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top