ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avenger

AH0 V EH1 N JH ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avenger-, *avenger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to be a masked avenger too, remember?ฉันก็เป็นฮีโร่หน้ากากเหมือนกัน ลืมแล้วเหรอ ? Watchmen (2009)
"Recruitment assessment for Avenger Initiative. Iron Man? Yes."อ้อนี่ "ผลการประเมินเพื่อร่วมโปรแกรมอเวนเจอร์ส" ไอรอนแมนผ่าน Iron Man 2 (2010)
You watch while my blessed avenger devours their hopes, and then, finally...you will know my pain.แต่ยังมีมนุษย์ครึ่งเทพที่อยู่ในอาร์กอส น้องข้า Clash of the Titans (2010)
The Avengers Initiative was shut down.โครงการ อเวนเจอร์ส ถูกปิดไปแล้วนะ The Avengers (2012)
The Avengers Initiative was scrapped, I thought.โครงกา รอเวนเจอร์ ล่มไปแล้ว ถูกมั้ย The Avengers (2012)
There was an idea, Stark knows this, called the Avengers Initiative.มีความคิดอันหนึ่ง สตาร์ค รู้เรื่องนี้ดี เราเรียกมันว่า "การรวมกลุ่ม อเวนเจอร์ส" The Avengers (2012)
Despite the devastation of what has been confirmed as an extraterrestrial attack, the extraordinary heroics of the group known as the Avengers has been to many a cause not only for comfort, but for celebration.ความเสียหายมโหราฬ จากสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า จากสิ่งที่ถูกยืนยันแล้วว่าเป็นกองกำลังต่างดาว เหล่าฮีโร่เหนือมนุษย์ The Avengers (2012)
Tough questions are being asked about the Avengers themselves.เริ่มมีการถามคำถาม/เรื่องราวของ ดิอเวนเจอร์ส The Avengers (2012)
Tough questions are being asked about the Avengers themselves.เริ่มมีการถามคำถาม/เรื่องราวของ ดิอเวนเจอร์ส The Avengers (2012)
I don't think you understand what you've started, letting the Avengers loose on this world.ฉันไม่คิดว่าคุณเข้าใจ/สิ่งที่คุณได้เริ่มต้น การให้ดิ อเวนเจอร์/มีอิสระในโลกใบนี้ The Avengers (2012)
If we give the Avengers the weapons, they may not look too far - into what we've been... - The twins.ถ้ายอมให้ยึดอาวุธไป พวกอเวนเจอร์ อาจไม่ขุดคุ้ยต่อ ว่าเราทำอะไร / คู่แฝด! Avengers: Age of Ultron (2015)
The Avengers were supposed to be different than S.H.I.E.L.D.- แค่อินเตอร์เฟช - แต่นายก็ทำบางอย่าง Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   

CMU English Pronouncing Dictionary
AVENGER AH0 V EH1 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avenger (n) ˈəvˈɛnʤər (@1 v e1 n jh @ r)
avengers (n) ˈəvˈɛnʤəz (@1 v e1 n jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avenger \A*ven"ger\, n.
   1. One who avenges or vindicates; as, an avenger of blood.
    [1913 Webster]
 
   2. One who takes vengeance. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avenger
   n 1: someone who takes vengeance [syn: {avenger}, {retaliator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top