ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revenge

R IY0 V EH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revenge-, *revenge*
Possible hiragana form: れう゛ぇんげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revenge(vt) แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด, ล้างแค้น, Syn. avenge, retaliate
revenge(n) การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, Syn. avengement, repetition
revenge(n) ความต้องการที่จะแก้แค้น, See also: ความพยาบาท, Syn. retaliation, vengeance
revengeful(adj) เต็มไปด้วยความแค้น, See also: ซึ่งผูกพยาบาท, Syn. vengeful, vindicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revenge(รีเวนจฺ') vt., vi., n. (การ) แก้แค้น, แก้เผ็ด, ทำโทษ, ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge, vengeance
revenged(รีเวนจฺดฺ') adj. ได้แก้แค้นแล้ว
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท, ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
revenge(n) ความอาฆาต, การล้างแค้น, การแก้แค้น, การแก้เผ็ด, การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น, แก้แค้น, แก้เผ็ด, ผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต, พยาบาท, ผูกใจเจ็บ, ต้องแก้แค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The greatest revenge idea a kid ever had.ไอเดียการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เด็กเคยมี Stand by Me (1986)
I have been in the revenge business so long, now that it's over, ข้าคิดถึงแต่การแก้แค้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว ... ตอนนี้มันจบแล้ว ... The Princess Bride (1987)
It was revenge for Billy Batts... and a lot of other things.มันคือการชำระแค้นให้บิลลี่ แบ็ท และในอีกหลายๆเรื่อง Goodfellas (1990)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)
Now would be the precise time to revenge myself on their children.ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะ กับการแก้แค้น\ พวกลูกๆเขา Wuthering Heights (1992)
If it's revenge you want, take it.ถ้านี่เป็นการแก้แค้น ก็เอาเลย Cool Runnings (1993)
Revenge is not good once you're done. Believe.การแก้แค้นมันไม่ดี เชื่อฉันเถอะ Léon: The Professional (1994)
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน Toy Story (1995)
Revenge will be sweetการแก้แค้นช่างหอมหวาน Anastasia (1997)
This is how I take my revenge on youนี้เป็นวิธีที่ผมจะใช้เพื่อแก้แค้นคุณ GTO (1999)
I don't think he's capable of an intricate revenge plot.ฉันพูดไม่ได้ Valentine (2001)
This whole Jeremy Melton Revenge of the Nerds theory.ไม่มีอะไรมากหรอก Valentine (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revengeHe managed to forbear his revenge.
revengeHe revenged himself.
revengeHe revenged his dead father.
revengeHe revenged his father's death.
revengeHe revenged the murder of his father.
revengeHe was driven by revenge.
revengeI'll take my revenge on him at all costs tomorrow.
revengeIn revenge and in love woman is more barbarous than man is.
revengeI will take my revenge on him.
revengeThe officer seemed to be afraid of their revenge.
revengeThey harbor thoughts of taking revenge on you.
revengeThey set fire to their neighbour's house in revenge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดบัญชี(v) revenge, See also: get even with, retaliate, Syn. ล้างแค้น, แก้แค้น, Example: งานนี้เขาจะต้องคิดบัญชีกับเพื่อนรักที่ทำเขาเสียเจ็บแสบเป็นแน่
แก้เผ็ด(v) revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, Example: เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่, Thai Definition: ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน
ความพยาบาท(n) revenge, See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta, Syn. ความอาฆาต, ความแค้น, การปองร้าย, Ant. การให้อภัย, Example: ความพยาบาทระหว่างสองตระกูลนี้สืบเนื่องกันมาเกือบหนึ่งศตวรรษ, Thai Definition: การผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
จองเวร(v) revenge, See also: vindicate, be retributive, Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท, Ant. ให้อภัย, อโหสิกรรม, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต หรือจองเวรต่อกัน, Thai Definition: มุ่งพยาบาท
จองเวรจองกรรม(v) vindicate, See also: revenge, be retributive, Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท, Ant. อโหสิกรรม, ให้อภัย, Example: อย่าไปฆ่าเขาเลย ฉันไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใคร, Thai Definition: ผูกอาฆาตพยาบาทไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้แค้น[kaēkhaēn] (v) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate  FR: venger ; se venger
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles
การแก้แค้น[kān kaēkhaēn] (n) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge  FR: vengeance [ f ] ; revanche [ f ]
การแก้เผ็ด[kān kaēphet] (n) EN: revenge  FR: vengeance [ f ]
พยาบาท[phayābāt] (v) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge  FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ผูกเวร[phūk wēn] (v) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions
เวร[wēn] (n) EN: revenge ; vengeance  FR: revanche [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVENGE R IY0 V EH1 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revenge (v) rˈɪvˈɛnʤ (r i1 v e1 n jh)
revenged (v) rˈɪvˈɛnʤd (r i1 v e1 n jh d)
revenges (v) rˈɪvˈɛnʤɪz (r i1 v e1 n jh i z)
revengeful (j) rˈɪvˈɛnʤfəl (r i1 v e1 n jh f @ l)
revengefully (a) rˈɪvˈɛnʤfəliː (r i1 v e1 n jh f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rache { f }; Revanche { f } | aus Rache (für) | Rache nehmen; Rache üben; rächen (an)revenge | in revenge (for) | to avenge; to revenge (on; upon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n, vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
ただでは[tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
リベンジ;リヴェンジ[ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n, vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
意趣晴らし[いしゅばらし, ishubarashi] (n) revenge [Add to Longdo]
意趣返し[いしゅがえし, ishugaeshi] (n) revenge [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
仇を討つ[あだをうつ, adawoutsu] (exp, v5t) (See 敵を討つ・かたきをうつ) to take revenge [Add to Longdo]
仇討ち;あだ討ち;仇討[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation [Add to Longdo]
仇讎[きゅうしゅう, kyuushuu] (n) revenge; bitter enemy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revenge \Re*venge"\, v. t. [imp. & p. p. {Revenged}, p. pr. &
   vb. n. {Revenging}.] [OF. revengier, F. revancher; pref. re-
   re- + OF. vengier to avenge, revenge, F. venger, L.
   vindicare. See {Vindicate}, {Vengerance}, and cf.
   {Revindicate}.]
   1. To inflict harm in return for, as an injury, insult, etc.;
    to exact satisfaction for, under a sense of injury; to
    avenge; -- followed either by the wrong received, or by
    the person or thing wronged, as the object, or by the
    reciprocal pronoun as direct object, and a preposition
    before the wrong done or the wrongdoer.
    [1913 Webster]
 
       To revenge the death of our fathers. --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
       The gods are just, and will revenge our cause.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Come, Antony, and young Octavius, come,
       Revenge yourselves alone on Cassius. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflict injury for, in a spiteful, wrong, or malignant
    spirit; to wreak vengeance for maliciously.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To avenge; vindicate. See {Avenge}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revenge \Re*venge"\, v. i.
   To take vengeance; -- with upon. [Obs.] "A bird that will
   revenge upon you all." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revenge \Re*venge"\, n.
   1. The act of revenging; vengeance; retaliation; a returning
    of evil for evil.
    [1913 Webster]
 
       Certainly, in taking revenge, a man is even with his
       enemy; but in passing it over he is superior.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The disposition to revenge; a malignant wishing of evil to
    one who has done us an injury.
    [1913 Webster]
 
       Revenge now goes
       To lay a complot to betray thy foes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The indulgence of revenge tends to make men more
       savage and cruel.           --Kames.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revenge
   n 1: action taken in return for an injury or offense [syn:
      {retaliation}, {revenge}]
   v 1: take revenge for a perceived wrong; "He wants to avenge the
      murder of his brother" [syn: {revenge}, {avenge},
      {retaliate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top