ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrivederci

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrivederci-, *arrivederci*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WELL, PIP-PIP AND ARRIVEDERCI!แหม (คำอุธาน) There's Always a Woman (2008)
- Worth every penny. - Well, arrivederci, Luigi.ลุยกิ Django Unchained (2012)
Au revoir, auf wiedersehen, arrivederci. Hey, Robin.โอเรอวัวร์,อาฟเวเดอซีน,นาร์ริเวเดชี่ เฮ้ รอบบิ้นส์ The Thing with Feathers (2012)
- Oh, dio! - Arrivederci!โอ้ พระเจ้า ลาก่อนนะ A New Hope (2012)
You know, like, "Chow, arrivederci."คุณรู้เช่น เชาเชา arrivederciThe Hangover Part III (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrivederci
   n 1: a farewell remark; "they said their good-byes" [syn:
      {adieu}, {adios}, {arrivederci}, {auf wiedersehen}, {au
      revoir}, {bye}, {bye-bye}, {cheerio}, {good-by}, {goodby},
      {good-bye}, {goodbye}, {good day}, {sayonara}, {so long}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 arrivederci
  bye; goodbye; so long

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top