ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tantamount

T AE1 N T AH0 M AW2 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tantamount-, *tantamount*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tantamount[ADJ] เท่ากัน, See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ, Syn. equal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ

English-Thai: Nontri Dictionary
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด Contact (1997)
It is tantamount to killing a manเธอกำลังจะฆ่าเขารึยังไงกันเนี่ย Sex Is Zero (2002)
Withholding is tantamount to lying,การไม่บอกความจริงก็เหมือนกับ การโกหกนั่นแหล่ะ, I Don't Wanna Know (2008)
She said that, uh, withholding was tantamount to lyingเธอบอกว่า การไม่บอกก็ไม่ต่างกับการโกหก I Don't Wanna Know (2008)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Victory attained by violence is tantamount to defeat for it is momentary.ชัยชนะที่มาจากความรุนแรง มันไม่ต่างจากการแพ้ เพราะมันอยู่เพียงชั่วคราว The A-Team (2010)
But what you're doing is tantamount to suicide.แต่ซึ่งที่คุณทำมันเหมือนกับการฆ่าตัวตาย Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tantamountHis request was tantamount to a threat.
tantamountRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.

CMU English Pronouncing Dictionary
TANTAMOUNT    T AE1 N T AH0 M AW2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tantamount    (j) tˈæntəmaunt (t a1 n t @ m au n t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tantamount \Tan"ta*mount`\, a. [F. tant so much (L. tantus) + E.
   amount.]
   Equivalent in value, signification, or effect.
   [1913 Webster]
 
      A usage nearly tantamount to constitutional right.
                          --Hallam.
   [1913 Webster]
 
      The certainty that delay, under these circumstances,
      was tantamount to ruin.         --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tantamount \Tan"ta*mount`\, v. i.
   To be tantamount or equivalent; to amount. [Obs.] --Jer.
   Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tantamount
   adj 1: being essentially equal to something; "it was as good as
       gold"; "a wish that was equivalent to a command"; "his
       statement was tantamount to an admission of guilt" [syn:
       {equivalent}, {tantamount(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top