Search result for

aile

(76 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aile-, *aile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aileron[N] พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
mailed(เมลดฺ) adj. หุ้มเกราะ
railery(เร'เลอรี) n. การหัวเราะเย้าแหย่,การหยอกล้อ, Syn. ridicule,banter
sailer(เซ'เลอะ) n. เรือใบ
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
wassailer(n) ผู้ดื่มอวยพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aileen wuornos used to purposefully stageเอเลียน เวอร์นอร์ส เคยอยู่ในสถานะการณ์นั้น Pleasure Is My Business (2009)
hrag pob ailed... hrag pob evnis... boyd un thilis.hrag pob ailed... hrag pob evnis... The Coming of Arthur: Part One (2010)
Ailerons, Hal. Side to side.ใช้ปีกเสริม ฮาล ประคองตัวลง Green Lantern (2011)
Mercenary warriors from all over bound to the Fae King of Ailech.เหล่าทหารรับจ้างที่ทำงาน ให้กษัตริย์เฟเเห่งเอลิคค์ BrotherFae of the Wolves (2011)
After that he left the pack and Ailech forever.หลังจากนั่นเขาก็ทิ้งฝูงและเอลิคค์ ไปตลอดกาล BrotherFae of the Wolves (2011)
I was all set to go to Alvin Ailey, and then Joffrey in Chicago offered me a scholarship.ตอนแรกฉันเตรียมพร้อมจะเข้าที่ Alvin Ailey แล้วอยู่ดีๆ Joffrey ที่ชิคาโก้ก็ให้ทุน Goodbye (2012)
Who decided strapping on a bomb was the answer to what ailed him?คนที่ตัดสินใจเป็นมือระเบิดพลีชีพ เพื่อตอบโต้กับสิ่งที่ทำให้เขาเป็นบ้า New Car Smell (2012)
Are you acquainted with Aileen Morgan?คุณคุ้นเคยกับ ไอรีน มอแกน In Memoriam (2012)
Were you with Aileen when she died?ตอนนั้นคุณอยู่กับเธอรึเปล่า ตอนที่เธอตาย In Memoriam (2012)
Was Aileen a terrorist?ไอรีนเป็นผู้ก่อการร้ายรึเปล่า? In Memoriam (2012)
Aileen Morgan used to kill herself?ให้ไอรีน มอร์เกนใช้ ฆ่าตัวตาย? In Memoriam (2012)
- Aileen Morgan used to kill herself?ที่ไอรีน มอร์เกนใช้ฆ่าตัวตายรึเปล่า ตอบมาเอสเตส In Memoriam (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บินสองชุด[n. exp.] (bin søng chut) FR: deux paires d'ailes [fpl]
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
ไก่ฟ้าหางยาว [n. exp.] (kaifā hāng yāo) EN: Long-tailed Pheasant   
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AILEE    EY1 L IY0
AILES    AY1 L Z
AILES    EY1 L Z
AILEY    EY1 L IY0
AILEEN    AY0 L IY1 N
AILERON    EY1 L ER0 AA2 N
AILERONS    EY1 L ER0 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ailes    (n) (ai1 l z)
ailed    (v) (ei1 l d)
aileron    (n) (ei1 l @ r o n)
ailerons    (n) (ei1 l @ r o n z)

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
どん尻[どんじり, donjiri] (n) tail end; tailender [Add to Longdo]
へたこいた[, hetakoita] (exp) (sl) (See 失敗) failed [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
インドリ[, indori] (n) indri (short-tailed lemur) (Indri indri) [Add to Longdo]
オコジョ;おこじょ[, okojo ; okojo] (n) stoat; ermine; short-tailed weasel (Mustela erminea) [Add to Longdo]
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
メーラ[めーら, me-ra] mailer [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
メーラー[めーらー, me-ra-] mailer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aile [ɛl]
   wing
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 family
 
 1. aile
 2. zürriyet, kabile, akraba
 3. çoluk çocuk, ev bark
 4. fasile, cins, tür. family Bible bir ailenin önemli günlerini kaydettiği içinde boş sayfaları bulunan büyük boy Kitabı Mukaddes. family circle aile çevresi, aile muhiti
 5. tiyatroda üst balkon. family (man.) ev bark sahibi, aile babası. family name soyadı. family skeleton aile sırları. family tree aile kütüğü, şecere, soyaacı. in a family way (k.dili.) gebe, hamile.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 folk
 
 1. halk, ahali
 2. kavim
 3. millet
 4. (çoğ.) insanlar, kimseler
 5. (çoğ.), (k.dili.) akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar
 6. folklor, halkbilgisi. folk singer halk şarkıcısı, âşık. folk song halk sarkısı, türkü. folksy (A.B.D), (k.dili.) teklifsiz, samimi. folkways bir millete özgü âdetler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 house
 
 1. ev, mesken, hane
 2. ev halkı, aile
 3. (kil.) piskoposlar meclisi
 4. tiyatro, tiyatro seyircileri
 5. hükümet meclisi
 6. (gen.) b.h. hanedan
 7. ticarethane, müessese
 8. cemaat
 9. (astr.) göğün on iki kısmından biri, zodyak'ın bir burcu
 10. santranç hanesi. house agent (İng.) ev simsarı, komisyoncu. house arrest evde göz hapsi. house dog ev köpeği. house dress ev kıyafeti. house flag geminin bağlı olduğu şirketin bayrağı. house guest gece yatısı misafiri. house of cards dayanıksız iş
 11. kolay yıkılan şey. House of Commons (İng.) Avam Kamarası. house of correction ıslahevi. house of detention tutukevi, tevkifhane. house of God tapınak, kilise. house of ill repute genelev. House of Lords (İng.) Lordlar Kamarası. house of refuge düşkünler evi. House of Representa- tivesA.B.D Temsilciler Meclisi. house party birkaç gecelik ev partisi: bu partiye katılanlar. house physician revir doktoru. house regulations iç tüzük. house surgeon nöbetçi operatör. bring down the house çok alkışlanmak
 12. herkesi güldürmek, gülmekten kırıp geçirmek. country house (İng.) şehir dışında malikâne. disorderly house genelev, umumhane. keep house ev idare etmek. keep open house her gelen misafiri ağır- lamak, kapısı herkese açık olmak. like a house afire şiddetle, kuvvetle. on the house bedava, masrafı patrona veya müesseseye ait olmak üzere. People who live in glass houses should not throw stones. Sırça köşkte oturan başkasına taş atmaz. public house (İng.) meyhane
 13. içkili lokantası olan otel. put one's house in order işlerini düzene koymak. shout from the housetops etrafa yaymak. town house şehir evi, kışlık ev. houseful ev dolusu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 household
 
 1. ev halkı, aile
 2. eve ait
 3. evcil. household word her gün kullanılan kelime. householder aile reisi, evsahibi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 people
 
 1. ahali halk
 2. ulus, millet, kavim
 3. ırk
 4. tebaa
 5. taraftarlar
 6. aile, bir kimsenin yakınları
 7. insanlar, beşer
 8. (çoğ.) uluslar, milletler, kavimler
 9. insanla doldurmak. good people, little people irlanda'da cinler. people' front (bak.) popular front.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 strain
 
 1. nesil, soy, silsile, aile
 2. hayvanlarda soy
 3. (bahç.) ıslah edilmiş bitki cinsi
 4. ırk veya millet özelliği
 5. eser, iz
 6. cüzt şey
 7. ifade, tarz, usul
 8. mizaç
 9. nağme, makam
 10. şiir parçası, şarkı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top