ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assailant

AH0 S EY1 L AH0 N T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assailant-, *assailant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Ln the meantime, contact with these assailants is highly inadvisable.'หนังสือมั้ย Shaun of the Dead (2004)
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Keep the assailants away from the conference hall.กันผู้ก่อกวนไม่ให้เข้าใกล้หอประชุม Appleseed Ex Machina (2007)
Early reports indicate that the assailant may have been hit as many as two times.และยังรายงานลักษณะคนร้ายให้ทุกหน่วยทราบ คาดว่าได้ยิงผู้ต้องสงสัยไป2ครั้ง Shooter (2007)
Our conclusion: The assailant took it with him.ข้อสรุปของเราคือ ฆาตรกรเอามันไปด้วย Our Father (2008)
A piece of the assailant with these.ได้หลักฐานผู้ทำร้ายเธอติดอยู่กับนี่ Go Your Own Way (2008)
She described the assailant as six-foot.เธอบอกว่าคนร้ายสูง 6 ฟุต All in the Family (2008)
Gang members and other assailants who work together kill for different reasons,พวกแก๊งค์หรือพวกอื่น ฆ่าด้วยเหตุผลอย่างอื่น Brothers in Arms (2008)
Before he can get up,the assailant strikes.ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมือปืนลงมือสำเร็จก่อน. Last Man Standing (2008)
Allowing the assailant time to pick up a pillow to silence the fatal gunshot.เพื่อช่วยให้มีเวลาในการเอาหมอนไปปิดเสียงกระสุนสังหาร. Last Man Standing (2008)
The assailant broke into a classroom in the east building around 8:35 this morning and is holed up with hostages.คนร้ายได้บุกเข้าไปใน ห้องเรียนทางตึกฝั่งตะวันออก เวลาประมาณ 08.35 น.ในตอนเช้า และได้จับตัวประกันเอาไว้ครับ. Cyborg Girl (2008)
The assailant is Takeshi Abe, 37, unemployed, of Kazama, Chiba.คนร้ายก็คือ อาเบะ ทาคาชิ อายุ 37 ปี, มาจาก คาซาม่า จังหวัดชิบะครับ. Cyborg Girl (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAILANT AH0 S EY1 L AH0 N T
ASSAILANTS AH0 S EY1 L AH0 N T S
ASSAILANT'S AH0 S EY1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assailant (n) ˈəsˈɛɪlənt (@1 s ei1 l @ n t)
assailants (n) ˈəsˈɛɪlənts (@1 s ei1 l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin, #9,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}assailant | assailants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
襲撃者[しゅうげきしゃ, shuugekisha] (n) assailant; marauder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assailant \As*sail"ant\, a. [F. assaillant, p. pr. of
   assaillir.]
   Assailing; attacking. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assailant \As*sail"ant\, n. [F. assaillant.]
   One who, or that which, assails, attacks, or assaults; an
   assailer.
   [1913 Webster]
 
      An assailant of the church.       --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assailant
   n 1: someone who attacks [syn: {attacker}, {aggressor},
      {assailant}, {assaulter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top