Search result for

ails

(46 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ails-, *ails*, ail
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm good for what ails ya. Mike! Oh!ผมรักษาคุณได้นะ โอ ฉันต้องมองหน้าคุณ ไม่,ฉันต้องการกอดคุณ Assassins (2011)
I have something for what ails you. Greta?ข้ามียาดีสำหรับอาการป่วยของท่าน เกรทา? Snow White and the Huntsman (2012)
You think dipping his wick will cure what ails him?คิดว่าถ้าได้ปลดปล่อยเสียหน่อย จะรักษาโรคที่เป็นได้ไหม Garden of Bones (2012)
What ails you, doll?เจ้าป่วยเป็นอะไรเหรอ 7:15 A.M. (2012)
You see, what ails your father is specific to our realm.สิ่งที่ทำให้พ่อเจ้าป่วยจะทำได้แค่ขอบเขต ของพวกเรา The Return (2012)
What ails you my friend?ท่านเป็นอะไรงั้นหรือสหายข้า A King's Ransom (2013)
Well, that will certainly cure what ails this city.นั่นมันก็แน่นอน ถ้าจะรักษาเมืองนี้ไว้ The Undertaking (2013)
You and I got in bed with Malcolm to cure what ails this city.คุณและผมร่วมมือกับมัลคอม เพื่อที่จะรักษาเมืองนี้ The Undertaking (2013)
Took a few pills for what ails me.กินยานิดหน่อย จัดการโรคในตัวน่ะ Virtual Reality Bites (2015)
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What's the matter? What ails you?ท่านเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่า The Great Dictator (1940)
I'm a cure for what ails you.ฉันรักษานายได้. Transporter 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ailsWhat ails you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เห็บ[n.] (hep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grelon [m]
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
เครื่องใน[n.] (khreūang nai) EN: entrails   FR: entrailles [fpl]
ลูกเห็บ[n.] (lūkhep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grêlon [m]
พายุลูกเห็บ[n. exp.] (phāyu lūkhep) EN: hailstorm   FR: orage accompagné de grêle [m]
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters   FR: détail [m]
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
AILS    EY1 L Z
AILSA    EY1 L S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ails    (v) (ei1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails [Add to Longdo]
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]
機能縮退[きのうしゅくたい, kinoushukutai] failsoft [Add to Longdo]
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top