ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ailing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ailing-, *ailing*, ail
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailing(adj) เจ็บป่วย, See also: เจ็บออดแอด, เจ็บกระเสาะกระแสะ, ที่มีสุขภาพไม่ดี, Syn. sick, sickly, ill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
railing(เร'ลิง) n.ราว, ราวลูกกรง, ราวบันได, ความคับแค้นใจ
sailing(เซ'ลิง) n. การเดินเรือ, วิธีการเดินเรือ
tailings(เทล'ลิงซฺ) n. หางแร่, กากแร่, หางสุรา
unavailing(อันอะเวล'ลิง) adj. ไม่ได้ผล, ไม่มี, ไม่มีให้เอา., See also: unavailingly adv., Syn. vain
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด, เชื่อถือได้ตลอด, ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด, ไม่มีขาด, ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน, ไม่สบาย, ป่วย
failing(n) ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง, ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี, ถ้าไม่ได้, ขาดไป
railing(n) ราวลูกกรง, รั้ว, ราวบันได, ความคับแค้นใจ, คำตำหนิ
sailing(n) ใบเรือ, การล่องเรือ, การแล่นเรือ, การเดินเรือ
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์, ไม่อำนวย, ไม่ได้ผล
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย, ไม่เคยพลาด, ไม่มีขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nino brings her from her village with her ailing father.ใช่นิโน่พาเธอกับพ่อขี้โรคมาจากหมู่บ้าน... Malèna (2000)
It will happen soon enough. Charles is ailing every day.มันจะเป็นอย่างนั้นในไม่ช้า ชาร์ลส์สุขภาพย่ำแย่ขึ้นทุกวัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Little Sarah Elizabeth is frail and ailing and so is Roseanna.ซาราห์ อลิซาเบธทั้งป่วยและอ่อนแอ โรแซนนาก็เช่นกัน Episode #1.2 (2012)
A wedding is, in my considered opinion, nothing short of a celebration of all that is false and specious and irrational and sentimental in this ailing and morally compromised world.งานแต่งงาน ในความคิดเห็นของผมนั้น ไม่มีอะไรนอกจากการเฉลิมฉลองที่ไม่ถูกต้อง ดูดีแค่ภายนอก ไร้เหตุผล มีความอ่อนไหว ทำให้ทุกข์ทรมาน และทำลายศีลธรรม The Sign of Three (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิลานะ(n) patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
กระออดกระแอด(adv) sickly, See also: ailing, Syn. ออดแอด, Ant. แข็งแรง, Example: เขาเจ็บกระออดกระแอดมาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: อาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [ m ]
กำปั่นใบ[kampan bai] (n, exp) EN: sailing ship  FR: voilier [ m ] ; bateau à voiles [ m ]
การขายปลีก[kān khāi plīk] (n, exp) EN: retailing
ขี้โรค[khīrōk] (adj) EN: sickly ; ailing  FR: maladif ; souffrant
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]
กีฬาเรือใบ[kīlā reūabai] (n, exp) EN: sailing ; yachting  FR: voile [ f ] ; yachting [ m ] (vx)
กลัวสอบตก[klūa søp tok] (v, exp) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking  FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ลูกกรง[lūkkrong] (x) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster  FR: parapet [ m ] ; balustrade [ f ]
ไม่สบาย[mai sabāi] (v) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing  FR: être malade ; être souffrant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ailing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ailing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krankend; marode { adj } (Wirtschaft)ailing (economy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district #1,326 [Add to Longdo]
不可[ふか, fuka] (n, n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) #5,673 [Add to Longdo]
航行[こうこう, koukou] (n, vs) cruise; navigation; sailing; (P) #8,312 [Add to Longdo]
出動[しゅつどう, shutsudou] (n, vs) sailing; marching; going out; dispatch; (P) #11,785 [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] (n, adj-no, vs) succeeding; following; trailing; (P) #13,628 [Add to Longdo]
出航[しゅっこう, shukkou] (n, vs) departure; sailing; shipping out; putting out to sea; takeoff; leaving port #14,653 [Add to Longdo]
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion #15,989 [Add to Longdo]
ヨット[yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P) #16,032 [Add to Longdo]
溢れ[あぶれ, abure] (n) failing to get a job #17,156 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ail \Ail\ ([=a]l), v. t. [imp. & p. p. {Ailed} ([=a]ld); p. pr.
   & vb. n. {Ailing}.] [OE. eilen, ailen, AS. eglan to trouble,
   pain; akin to Goth. us-agljan to distress, agls troublesome,
   irksome, aglo, aglitha, pain, and prob. to E. awe. [root]3.]
   To affect with pain or uneasiness, either physical or mental;
   to trouble; to be the matter with; -- used to express some
   uneasiness or affection, whose cause is unknown; as, what
   ails the man? I know not what ails him.
   [1913 Webster]
 
      What aileth thee, Hagar?         --Gen. xxi.
                          17.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is never used to express a specific disease. We do
      not say, a fever ails him; but, something ails him.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ailing \ailing\ adj.
   sick; unhealthy. Opposite of {well} or {healthy}.
 
   Syn: indisposed, peaked(predicate), poorly(predicate),
     sickly, unwell.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ailing
   adj 1: somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing
       grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look
       a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is
       unwell and can't come to work" [syn: {ailing},
       {indisposed}, {peaked(p)}, {poorly(p)}, {sickly},
       {unwell}, {under the weather}, {seedy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top