หรือคุณหมายถึง äro?
Search result for

aero

(134 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aero-, *aero*
Possible hiragana form: あえろ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aero[ADJ] ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือศิลปะการบิน
aero[PRF] อากาศ
aerobe[N] สิ่งมีชีวิต, See also: สิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้โดยต้องอาศัยออกซิเจน
aerobic[ADJ] ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิต
aerosol[N] ละอองของเหลว
aerobics[N] การออกกำลังที่ช่วยให้หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น
aerodyne[N] เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
aerolite[N] อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน
aeronaut[N] นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน
aerostat[N] วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeron. abbr. aeronautics
aero-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับอากาศ., Syn. aer-, aeri-
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
aerodrome(n) สนามบิน
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aeronautics(n) วิชาการบิน
aeroplane(n) เครื่องบิน
aerostat(n) เรือเหาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerobic-ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerobic respirationการหายใจแบบใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerobumperกันชนเพรียวลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamic drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamic drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศพลศาสตร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerofoil; airfoilแพนอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerobeแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aerobe, Obligate จุลินทรีย์ต้องใช้อากาศ
ดู Obligate Aerobe [สิ่งแวดล้อม]
Aerobes แอโรบส์
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
[สิ่งแวดล้อม]
Aerobes, Strictต้องการออกซิเจน, ต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Aerobes, Strictต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Aerobes-Zovergrowthโตได้เร็วกว่าพวกแอนแอโรบส์ [การแพทย์]
Aerobic แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Aerobicใช้ออกซิเจน, แอโรบิค [การแพทย์]
Aerobic Bacteria แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย
แบกทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบใน การเจริญเติบโต [สิ่งแวดล้อม]
aerobic bacteriaแบคทีเรียแอโรบิก, แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจนในรูปของสารอิสระในการลายโมเลกุลของอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard those are some pretty sweet aerodynamics your friend powered up back there.ผมได้ยินสิ่งเหล่านั้นเพรียวหวานสวยงาม พลังเพิือนของคุณกลับมาแล้วนี่ Odyssey (2008)
It makes me aerodynamic when I fight. I can take danger.มันทำให้ฉันพริ้วไหวเมื่อต่อสู้ ฉันรับเรื่องอันตรายได้ Pineapple Express (2008)
Let's grab our aero-fare The high-brows will be thereเราจงออกไปผจญภัย เพื่อได้พบกับความสนุกและความตื่นเต้น Up (2009)
Did you see that film Gunfire Aero-Kay Karao?เคยดูหนังเรื่อง กันไฟร์ เอโร-เคย์ คารัว ไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Aerodynamic.กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศ และแก๊สและผลของมัน Breakage (2009)
And stay away from aerosol cans becauseและก็อยู่ห่างๆกระป๋องสเปย์ Acafellas (2009)
An aerobraking maneuver?กลยุทธ์ในการที่จะหยุด Darkness (2009)
Yesterday, I ate nine cans of aerosol whipped cream.เมื่อวาน ฉันกินวิปครีมไปเก้ากระป๋อง Preggers (2009)
- my wife calls it low-impact aerobics-ภรรยาชั้นเรียกมันว่า แอโรบิค แบบเบาๆ Dirty Harry (2009)
Destiny used an aerobraking maneuver to slow down.ยานเดสทินี่ใช้วิถีโค้งของดวงดาวเพื่อลดความเร็ว Light (2009)
- Aeroflot. - Yep.แอร์โรว์ฟลอท ใช่ The Bond in the Boot (2009)
The aerospace division of massive dynamic.แผนกอวกาศของ massive dynamic Of Human Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aeroThey keep up their spirits by doing aerobics.
aero"I rather like heights. You know, in my last life I must have been ... an aeroplane?" "Usually that would be 'bird' there."
aeroAerobics is all the fashion.
aeroHe plays at aerobics just to please his girlfriend.
aeroI'd like to try aerobics.
aeroI'd like to try out the aerobics class for a day.
aeroShe worked as an aerobics instructor in her twenties.
aeroHer mother does aerobics once a week.
aeroShe goes to aerobics once a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศพลศาสตร์[N] aerodynamics

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
จี้เครื่องบิน[v. exp.] (jī khreūangbin) EN: hijack an aeroplane   FR: détourner un avion

CMU English Pronouncing Dictionary
AERO    EH1 R OW0
AEROJET    EH1 R OW0 JH EH2 T
AEROSOL    EH1 R AH0 S AA2 L
AEROBIC    EH0 R OW1 B IH0 K
AEROFLOT    EH1 R OW0 F L AA2 T
AEROLIFT    EH1 R OW0 L IH2 F T
AEROTECH    EH1 R OW0 T EH2 K
AEROBICS    ER0 OW1 B IH0 K S
AEROQUIP    EH1 R AH0 K W IH2 P
AEROSOLS    EH1 R AH0 S AA2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerobic    (n) (ei r ou1 b i k)
aerosol    (n) (e@1 r @ s o l)
aerobics    (n) (ei r ou1 b i k s)
aeronaut    (n) (e@1 r @ n oo t)
aerosols    (n) (e@1 r @ s o l z)
aerodrome    (n) (e@1 r @ d r ou m)
aeronauts    (n) (e@1 r @ n oo t s)
aeroplane    (n) (e@1 r @ p l ei n)
aerospace    (n) (e@1 r ou s p ei s)
aerobatics    (n) (e@2 r @ b a1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics [Add to Longdo]
Aerodynamik {f}aerodynamics [Add to Longdo]
Aerosol {n}aerosol [Add to Longdo]
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker [Add to Longdo]
Rhönrad {n}aero wheel [Add to Longdo]
aerob {adj}aerobic [Add to Longdo]
aerodynamisch {adj}aerodynamic [Add to Longdo]
aerodynamisch {adv}aerodynamically [Add to Longdo]
aeronautischaeronautic [Add to Longdo]
aeronautisch; fliegerisch {adj}aeronautical [Add to Longdo]
aeronautisch {adv}aeronautically [Add to Longdo]
Aerophagie {f}; Luftschlucken {n} [med.]aerophagy; air swallowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アネアロビクス[, anearobikusu] (n) anaerobics [Add to Longdo]
エアゾール(P);エアロゾル;エーロゾル[, eazo-ru (P); earozoru ; e-rozoru] (n) aerosol; (P) [Add to Longdo]
エアロ;エアロビ[, earo ; earobi] (n) (abbr) aerobics [Add to Longdo]
エアログラム;エログラム;エーログラム[, earoguramu ; eroguramu ; e-roguramu] (n) aerogram; aerogramme [Add to Longdo]
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
エアロノート[, earono-to] (n) aeronaut [Add to Longdo]
エアロビクス[, earobikusu] (n) aerobics; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健美操[jiàn měi cāo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄘㄠ, ] aerobics; aerobic dance (school P.E. activity) [Add to Longdo]
好氧[hào yǎng, ㄏㄠˋ ㄧㄤˇ, ] aerobic [Add to Longdo]
气动噪声[qì dòng zào shēng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] aerodynamic noise [Add to Longdo]
气溶胶[qì róng jiāo, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ, / ] aerosol [Add to Longdo]
气溶胶侦察仪[qì róng jiāo zhēn chá yí, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄧˊ, / ] aerosol detector [Add to Longdo]
气雾免疫[qì wù miǎn yì, ㄑㄧˋ ˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] aerosol immunization [Add to Longdo]
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] aerodynamics [Add to Longdo]
航空术[háng kōng shù, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] aeronautics [Add to Longdo]
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, / ] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero \A"["e]r*o\, n.
   An a["e]roplane, airship, or the like. [Colloq. in 1900, now
   obsolescent.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero \Aer"*o\, adj.
   of or pertaining to aeronautics or aircraft.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aero- \A"["e]r*o-\ [Gr. ?, ?, air.]
   The combining form of the Greek word meaning air.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AERO
     Authentic, Energetic, Reflective, Open (MS, Windows, Vista, GUI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top